Nieruchomość gruntowa niezabudowana DŹWIERZUTY o pow. 3.602 m2 blisko jeziora

Opis:

Syndyk ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie Szczycieńskim, gminie Dźwierzuty, miejscowości Dźwierzuty, o nr. działki 473/22, o pow. 0,3602 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OL1S/00055770/4, wchodzącego w skład masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych toczy się postępowanie upadłościowe pod sygn. akt XIV GUp 23/22.

 

Cena minimalna sprzedaży wynosi 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

 

Więcej informacji na temat nieruchomości, można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub mailowo z Biurem Syndyka:     rymdej@gmail.com

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert, jest złożenie bezwarunkowej oferty zakupu przedmiotu sprzedaży, z określeniem oferowanej ceny zakupu, nie niższej niż cena minimalna.

 

Oferty zakupu należy składać pisemnie do dnia 8 grudnia 2022 r. w Biurze Syndyka w Łodzi, przy ul. Brzeźnej 8 lok. 2, 90-303 Łódź.

 

Przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny minimalnej, tj. kwotę 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych), na następujący rachunek bankowy masy upadłości:

89 1090 2705 0000 0001 4970 4557

Santander Bank Polska S.A.

Oferty należy składać w języku polskim w zaklejonej kopercie z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

 

Oferta powinna zawierać:

a) nazwę (firmę) oferenta, adres i PESEL/ NIP oferenta (jeśli nabywa przedsiębiorca), dokumenty rejestrowe (w przypadku przedsiębiorców) oraz wskazanie osoby do kontaktu (wraz z nr telefonu i adresem email),

b) dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,

c) proponowaną cenę zakupu, nie niższą niż minimalna

d) oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

f) dowód wpłaty wadium na rachunek masy upadłości,

g) w odniesieniu do podmiotów zagranicznych dodatkowo – wymagane prawem zgody na nabycie nieruchomości, tłumaczenia przysięgłe treści oferty oraz załączonych do niej dokumentów,

h) w odniesieniu do osób fizycznych dodatkowo – zgodę współmałżonka na złożenie oferty i dokonanie zakupu przedmiotu sprzedaży albo oświadczenie, że oferent nie pozostaje w związku małżeńskim albo oświadczenie, że oferent pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej albo oświadczenie, że przedmiot sprzedaży oferent nabywa do majątku osobistego ze środków wchodzących w skład jego majątku osobistego.

 

Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie www.rymdejko.pl w dziale OFERTY

Cena: 90 000 zł brutto
Dodano: 23 listopada 2022
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Dźwierzuty
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]