Nieruchomość gruntowa niezabudowana – Kamienica Polska

Opis:

O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej Barbary DRÓŻDŻ ogłasza sprzedaż z wolnej ręki – udziału 2/6 we współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1145 o powierzchni 0,1592 ha, położonej
w miejscowości Kamienica Polska, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00141077/2, za cenę nie niższą niż 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

WARUNKI SPRZEDAŻY:

  1. oferty pisemne w zamkniętej kopercie wraz z podaniem ceny, pełnych danych nabywcy, wyżej wymienionego prawa oraz oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości należy złożyć w biurze syndyka w Częstochowie (42-200) przy ul. Dąbrowskiego 52/1, w terminie do dnia 15 stycznia 2022 roku;
  2. nabywca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, w tym podatków i innych kosztów związanych ze sprzedażą;
  3. cena zostanie uiszczona w całości w złotych polskich na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie;
  4. Osoby zainteresowane nabyciem uzyskają bliższe informacje co warunków i trybu sprzedaży w biurze syndyka w Częstochowie oraz pod nr tel. 886 944 432.
  5. Z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 886 944 432.

6. Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Biurze Syndyka – Niny Pełki w Częstochowie, ul. Wały Dwernickiego 117/121 pokój 315, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 do 14.00 – po uprzednim telefonicznym umówieniu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Cena: 1 500 zł brutto
Dodano: 12 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Częstochowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]