Nieruchomośc gruntowa zabudowana Bargłów Kościelny

Opis:

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Turowskiego w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej:
Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bargłów Kościelny, obręb Łabętnik, powiat augustowski, województwo podlaskie, składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 9/3 o powierzchni 3,8395 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW SU1A/00002285/1 przez Sąd Rejonowy w Augustowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kopacz ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa oraz w akatch sprawy pod sygn. VIII GUp 270/20 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Cena wywoławcza wynosi 75% wartości oszacowania tj. 365.250,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
Pisemne oferty należy składać do dnia 19 marca 2021 roku na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kopacz ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, z podaniem sygn. akt VIII GUp 270/20.
Wymagane wadium w wysokości 36.525,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) należy przelać na rachunek w banku Santander Bank Polska S.A. najpóźniej do dnia 19 marca 2021 roku.
Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod nr tel. 696 115 842 lub adresem e-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Cena: 365 250 zł brutto
Dodano: 4 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bargłów Kościelny
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]