Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Dąbrowie, gm. Masłów

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Dariusza Koczanowskiego oraz Syndyk Masy Upadłości Marzeny Koczanowskiej (dalej „Syndycy”) ogłaszają o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dąbrowie, gmina Masłów, woj. świętokrzyskie, składającej się z działki ew. nr 343/3, o pow. 2873 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00016920/7 za cenę nie niższą niż 630 000,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych) za całą nieruchomość, z tym zastrzeżeniem, że każdy z Syndyków sprzedaje udział wynoszący 1/2 w przedmiotowej nieruchomości za cenę wynoszącą 50 % ceny ofertowej za całą nieruchomość.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem przemysłowo-magazynowym o powierzchni zabudowy 696 m2 i powierzchni użytkowej ok. 1038,25 m2. Budynek jest częściowo podpiwniczony z piwnicą o powierzchni ok.64 m2. Budynek wybudowany w latach siedemdziesiątych, o konstrukcji betonowej słupowej. Nieruchomość jest częściowo utwardzona asfaltem oraz płytami betonowymi. Nieruchomość posiada przyłącza do sieci energetycznej.

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny składać oferty na piśmie w terminie do dnia 24 maja 2021 r. w kancelarii Notariusza Łukasza Abramowicza przy ul. IX Wieków Kielc 2A/5, 25-516 Kielce (w godzinach pracy kancelarii, tj. 08:30 – 16:30) lub przesłać je na adres Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do kancelarii Notariusza). Oferta powinna być łączna tj. powinna obejmować zakup obydwu udziałów w nieruchomości. Oferta powinna zawierać oświadczenia wymagane w Regulaminie Sprzedaży, w tym między innymi oświadczenie o akceptacji postanowień Regulaminu Sprzedaży, o zapoznaniu się ze staniem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty stanowi wpłata wadium w łącznej kwocie 60 000 zł, tj. w kwocie 30 000 zł na rachunek bankowy masy upadłości Dariusza Koczanowskiego nr 56 1050 1025 0000 0092 7755 6321 oraz w kwocie 30 000 zł na rachunek bankowy masy upadłości Marzeny Koczanowskiej nr 93 1090 2590 0000 0001 4486 3361.

W przypadku złożenia do w/w notariusza, w terminie do dnia 14 maja 2021 r. więcej niż jednej oferty na nabycie nieruchomości, spełniającej warunki sprzedaży, zostanie przeprowadzona aukcja na sprzedaż nieruchomości (tj. obejmująca sprzedaż dwóch udziałów, każdy po 1/2 udziału w nieruchomości). Aukcja może zostać wyznaczona również w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie Sprzedaży.

Zawarcie umów sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta całości ceny sprzedaży. Koszty zawarcia umowy, w tym koszty opłat notarialnych oraz podatków związanych ze sprzedażą ponosi w całości oferent.

Operat szacunkowy nieruchomości jest udostępniony do wglądu, po wcześniejszym umówieniu, w kancelarii Syndyka Dariusza Koczanowskiego przy ul. Klimczaka 1, Warszawa, w kancelarii Syndyka Marzeny Koczanowskiej przy ul. Warszawskiej 34 lok. 207, Kielce oraz w aktach spraw o sygn. akt: V GUp 112/20 i sygn. akt V GUp 116/20 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Regulamin sprzedaży udziałów w nieruchomości, oraz wzór (szablon) oferty znajduje się do wglądu w kancelariach syndyków wskazanych powyżej oraz na życzenie może być udostępniany mailowo w odpowiedzi na zapytania skierowane na poniższe adresy mailowe.

Oględziny nieruchomości zostają wyznaczone w dniach: 13 maja 2021 r. w godz. 15.00- 16.00 oraz w dniu 21 maja 2021 r. w godz 15.00-16.00

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży oraz ustalenia terminu oglądu nieruchomość przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@awkancelaria.pl, kancelaria@tutaj.co oraz tel. 41 202 02 62.

Wzór (szablon oferty) jest udostępniany na zapytania mailowe pod powyższymi adresami.

Cena: 630 000 zł brutto
Dodano: 30 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dąbrowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]