Nieruchomość lokalowa przy ul. Grzybowskiej w Warszawie

Opis:

Przedmiotem sprzedaży jest nabycie prawa własności nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Grzybowskiej 12/14 m. 66 w Warszawie o pow. 197,46 m 2 , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA4M/00385825/6 wraz z udziałem wynoszącym 19746/1357149 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli, a także udziału w wysokości 1/146 w lokalu niemieszkalnym z prawem wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA4M/00425674/5.

Cena wywoławcza: 1 783 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące 0/100 złotych)

Termin składania ofert: 8 luty 2022 roku

Ważne informacje:
1. Oferty można składać osobiście lub przez pełnomocnika po uprzednim umówieniu się pod nr tel. 515 – pokaż numer telefonu – lub 22 642 58 61w Kancelarii Notarialnej Magdalena Gałwiaczek, Bożena Porębska-Musselmann S.C, 02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 31 lok. 12 (brak możliwości złożenia oferty w drodze korespondencyjnej);

2. Koszt sporządzenia protokołu z przyjęcia dokumentu do depozytu notarialnego oraz koszt przechowywania oferty w depozycie notarialnym ustalone zgodnie z §10 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ponosi oferent;

3. Z czynności otwarcia ofert sporządzony zostanie protokół, którego koszty sporządzenia ustalone zgodnie z §10 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ponosi oferent, którego oferta zostanie wybrana.

4. Koszty sporządzenia protokołów z wydania dokumentów z depozytu notarialnego oraz z aukcji ustalone zgodnie z §10 oraz §6 pkt 12 w zw. z §3 w zw. z §2 ust. 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ponosi oferent, którego oferta zostanie wybrana.

5. Syndyk informuje, iż postanowieniem z dnia 15 maja 2021 roku sędzia-komisarz udzielił upadłemu zgody na zamieszkiwanie w lokalu po ogłoszeniu upadłości do czasu jego sprzedaży.

Cena: 1 783 000 zł brutto
Dodano: 30 grudnia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]