nieruchomość niezabudowana, Szprotawa, udział 50%, 1.703 m2, 15.545,00 zł

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki po obniżonej cenie mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 1/2 udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 207/2 o powierzchni użytkowej 1.703 metrów kwadratowych położonej w mieście i gminie Szprotawa, powiecie Żagańskim, województwie lubuskim, przy ulicy 1 Maja, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer ZG1G/00026025/7.

Syndyk zaznacza, iż z uwagi na specyfikę niniejszej sprawy przy sprzedaży ww. prawa stosuje się przepisy art. 1012 Kodeksu Postępowania Cywilnego – Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część nieruchomości, pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru oraz nie ujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały ustanowione przed powstaniem współwłasności oraz art. 1013 Kodeksu Postępowania Cywilnego – Postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności.

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 15.545,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych).

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym., przesyłając ją na adres Kancelarii Syndyka listem poleconym: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Jędrzychowska 46, 65-001 Zielona Góra. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego – ul. Jędrzychowska 46, 65-001 Zielona Góra, wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 85/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Lili Fojtasek” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy wraz z aneksem sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Wojciecha Burkackiego na życzenie może zostać udostępniony za pomocą poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: a.jaskiewicz@pgwkanelaria.pl oraz telefonicznie: 226183089

Cena: 15 545 zł brutto
Dodano: 16 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szprotawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]