nieruchomość rolna, 10,1165 ha, Gulewo (gm. Gostynin), 228.938,00 zł

Opis:

Syndyk masy upadłości (sygn. akt V GUp 318/20, Sąd Rejonowy w Płocku) ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gulewie (gm. Gostynin), oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 85/7 i 85/9 o łącznej pow. 10,1165 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1G/00042172/8.

Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy, którą nabywca może wypowiedzieć z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, nie wcześniej jednak niż po zbiorach płodów z pól.

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego – sygn. akt V GUp 318/20.

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę; cena wywołania wynosi 228.938,00 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem 00/100).

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data nadania w placówce operatora pocztowego. Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów), wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 318/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KUPNA nieruchomości o nr kw PL1G/00042172/8 w postępowaniu upadłościowym Kamila Osmałka” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 8 stycznia 2021 roku może zostać udostępniony przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: g.zaremba@pgwkancelaria.pl oraz telefonicznie: 226183089

Cena: 228 938 zł brutto
Dodano: 1 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gulewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]