Nieruchomość zabudowana od Syndyka – ul. Sarabandy

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1302/19, Syndyk masy upadłości sprzeda:

a) prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 530 m2 położonej przy ul. Sarabandy 28E w Warszawie (dzielnica Ursynów) oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 21/3 z obrębu nr 1-09-66 zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym, o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, z garażem w bryle budynku, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 149,16 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00117747/2 za cenę nie niższą niż 681.000,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),

b) udział w wysokości ¼ części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej drogę dojazdową do budynków jednorodzinnych mieszkalnych, położonej przy ul. Sarabandy w Warszawie (dzielnica Ursynów) oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 21/4 z obrębu 1-09-66 o łącznej powierzchni 650 m2, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA2M/00117748/9 za cenę nie niższą niż 12.199,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),

c) ruchomości szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 za łączną cenę nie niższą niż 4.750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

Tj. łączna cena minimalna przedmiotu przetargu wynosi 697.949,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych).

Link do wideospaceru: https://youtu.be/jq2VUdcTNY0

1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 697.949,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych).

2.Wymagane wadium w wysokości 70.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3.Pisemne oferty należy składać do dnia 11 czerwca 2021 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

4.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 czerwca 2021 r. o godzinie 10:15 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 120.

5.Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 oraz w aktach sprawy sygn. akt XIX GUp 1302/19 w Czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena: 697 949 zł brutto
Dodano: 21 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]