Nieruchomość zabudowana Wielgolas Brzeziński

Opis:

Syndyk w postępowaniu o sygnaturze akt: IX GUp 245/21 sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiąca działkę ew. nr 204 o powierzchni 1000 m2, położona w miejscowości Wielgolas Brzeziński przy ul. Królowej Jadwigi 31A, gmina Halinów, powiat miński, woj. mazowieckie.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych – SI1M, prowadzi księgę wieczystą nr SI1M/00088719/8 (dalej jako: „Nieruchomość”).

Ustalając, że ww. składnik majątku będzie sprzedawany przez syndyka z wolnej ręki z uwzględnieniem następującej ceny minimalnej: 492.666,67 złotych netto

Warunki sprzedaży:

1. w przypadku braku wpływu ofert spełniających wskazane powyżej kryteria syndyk przystąpi do III próby sprzedaży Nieruchomości;
2. informacja o sprzedaży zostanie ogłoszona w przynajmniej 2 portalach internetowych w dniach od 10 stycznia 2022 roku do 09 lutego 2022 roku;
3. informacja o sprzedaży zostanie ogłoszona na stronie internetowej kancelarii syndyka w dniach od 10 stycznia 2022 roku do 09 lutego 2022 roku;
4. oferent powinien złożyć pisemną ofertę zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres oraz numer rejestru, do którego wpisany jest oferent, dane teleadresowe, podanie ceny ofertowej, dowód wpłaty wadium;
5. ofertę należy składać do dnia 09 lutego 2022 roku na adres syndyka: Syndyk masy upadłości Robert Kosmal, ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana;
6. warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 73.900,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych i 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w banku mBank S.A. o numerze: 06 1140 2004 0000 3102 8004 7451 z dopiskiem: „Oferta IX GUp 245/21”) najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na wskazany rachunek masy upadłości;
7. otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2022 roku o godzinie 10:00;
8. wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Proszę o kontakt pod numerem telefonu 22 11 99 047 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17) lub za pomocą formularza

Cena: 492 667 zł netto
Dodano: 12 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Halinów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]