Niższa cena. Syndyk sprzeda lokal w Stargardzie

Opis:

Syndyk masy upadłości SANIT Sp. z o.o. w Stargardzie (sygn. akt XII GUp 130/19) sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal usługowy, niemieszkalny położony w budynku mieszkalno – usługowym w Stargardzie przy ulicy Wojska Polskiego nr 44/4 o pow. użytkowej 107,80 m², dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr SZ1T/00123356/1 wraz z przynależnym udziałem 399/10000 w częściach wspólnych budynku i działki gruntu objętych księgą wieczystą nr SZ1T/00053135/4, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 70% wartości oszacowania tj.292.880,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych) netto.

 

1.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

1)      złożenie do dnia 28.05.2021 r. pisemnej oferty w dwóch zamkniętych kopertach zarówno na ręce Sędziego komisarza i syndyka, na warunkach wskazanych w Regulaminie konkursu i zawierającej wszystkie wymagane w nim oświadczenia i dokumenty;

2)      wpłacenie wadium w wysokości 30.000,00 (trzydziestu tysięcy) złotych na rachunek bankowy o nr 54 1050 1559 1000 0090 3210 0639 do dnia 28.05.2021 r;

2.      Zastrzega się, że rozpatrywane będą tylko takie oferty, które złożone zostaną w formie pisemnej i spełniają warunki przewidziane w Regulaminie konkursu

3.      Szczegóły oferty dostępne są na stroni w kancelarii syndyka w Szczecinie przy ul. Felczaka 17/U4, po wcześniejszym umówieniu tel. 509759095  (poniedziałek – piątek w godz. 9 – 15)

4.      Odpis Regulaminu konkursu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail, z plikiem PDF.

5.      Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, a przed jej podpisaniem, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń za wyjątkiem zaliczenia wadium.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny

Cena: 292 880 zł brutto
Dodano: 5 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Stargard
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]