NOWE DWORY, ŚREDNICA,JĘDRZEJEWO – SYNDYK

Opis:

UWAGA!!! NOWY TERMIN – 20.08.2021
Oferty należy składać do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Syndyk masy upadłości w postępowaniu prowadzonym dla upadłego Andrzeja Grzelaka zam. w Nowych Dworach – gmina Wieleń, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 7 grudnia 2020r., sygn.akt XI GUp 105/19 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert:
1. Nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej, położonej w miejscowości Nowe Dwory gmina Wieleń, działka ewidencyjna nr 20,24,47/1,179,180,188,192,193,189 o łącznej powierzchni 23.38 ha, dla których Sąd Rejonowy w Czarnkowie prowadzi księgę wieczystą nr PO2T/00012463/4. za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 833.600 zł (osiemset trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych).
Ustalone wadium: 40.000zł
Przedmiot sprzedaży stanowi nieruchomość rolną według definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2018.1405 t.j.) (dalej jako „u.k.u.r.”) i podlega warunkom sprzedaży określonym w tej ustawie dla nieruchomości rolnych.
2. Nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Średnica, stanowiącej działkę nr 164, o łącznej powierzchni 12.54,00 ha dla której Sąd Rejonowy w Czarnkowie, prowadzi księgę wieczystą nr PO2T/00040000/6 za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 277.170,00 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i 00/100).
Ustalone wadium: 15.000 zł
Przedmiot sprzedaży stanowi nieruchomość rolną według definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2018.1405 t.j.) (dalej jako „u.k.u.r.”) i podlega warunkom sprzedaży określonym w tej ustawie dla nieruchomości rolnych.
3. Udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jędrzejewie, gmina Czarnków, stanowiącej działkę nr 569 o łącznej powierzchni 0.73,00 ha dla której Sąd Rejonowy w Czarnkowie prowadzi księgę wieczystą nr PO2T/00011511/9 za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych i 00/100).
Ustalone wadium: 4.000zł
Łączna kwota likwidowanego majątku : 1.119.770,00 zł ( jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych i 00/100)

Oferty należy składać osobiście lub listownie do dnia 20 SIERPNIA 2021 r. na adres:
Kancelaria Syndyka ul. Bułgarska 57/19, 60-320 Poznań
z dopiskiem: OFERTA ZAKUPU – NOWE DWORY, ŚREDNICA, JĘDRZEJEWO – SYGN.AKT XI GUp 105/19
UWAGA! Operaty szacunkowe nieruchomości znajduje się w Kancelarii Syndyka. „Szczegółowe warunki sprzedaży” znajdują się w Kancelarii Syndyka.

Cena: 833 599 zł brutto
Dodano: 16 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nowe Dwory
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]