OBNIŻKA syndyk sprzeda 1/2 udziału lok. mieszkalny

Opis:

REGULAMIN SPRZEDAŻY
½ udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Lechickiej 15/5 w Koszalinie
WCHODZĄCYM W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI
Sławomira Macieja Jędrzejczyka

 

I. SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI

1. prawo własności do ½ udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Lechickiej 15/5 w Koszalinie, stanowiącym odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr KO1K/00052899/1, o pow. użytkowej 79,40 m2, składający się zgodnie z księgą wieczystą z pokoi -3, kuchni -1, łazienki -1, WC i przedpokoju –1, do lokalu przynależy piwnica o pow. 4 m2 za kwotę nie mniejszą niż: 43.610 (czterdzieści trzy tysiące sześćset dziesięć) złotych – zgodnie z postanowieniem sędziego-komisarza z dn. 6 lipca 2021r.

2. Z ułamkowej części prawa własności do przedmiotowej nieruchomości należącej do innego właściciela prowadzi egzekucję Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert – sygn. II Km 3573/18.

3. Nieruchomość zamieszkiwana przez Upadłego z rodziną oraz właściciela pozostałej części nieruchomości.

 

II. TERMINY

1. Oferty dotyczące nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres:
ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać na skrzynkę e-mail ().

2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 10 sierpnia 2021r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od dn. 17 sierpnia 2021r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

 

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY:

1. Każda z ofert powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),

b) oferowaną cenę (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,

c) proponowany termin zapłaty – nie dłuższy niż 30 dni od dnia powiadomienia przez syndyka
o zatwierdzeniu oferty,

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu
sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków,

2. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.

 

IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY:

1. Wyboru oferty dokonuje syndyk po ewentualnym uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.

2. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy o nr 11 1240 1428 1111 0010 6412 4734. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.

4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca, w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.

6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.

7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.

8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.

9. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

zabezpieczenia

  • domofon / wideofon

informacje dodatkowe

  • balkon
  • piwnica
  • garaż/miejsce parkingowe
  • oddzielna kuchnia
Cena: 43 610 zł brutto
Dodano: 14 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Koszalinie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]