Pakiet wierzytelności od osoby fizycznej – cena minimalna 5%

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż pakietu wierzytelności (należnych od osoby fizycznej) o wartości nominalnej (należności główne) na łączną kwotę 40.136,13 zł. Od należności głównych zasądzone są również odsetki ustawowe, a ponadto zostały zasądzone koszty postępowania w łącznej wysokości 8.445 zł.

Oferowane wierzytelności zasądzone są prawomocnymi tytułami wykonawczymi (data powstania 2009-2010 rok). We wcześniejszych latach upadły we własnym zakresie wszczynał postępowania egzekucyjne (przerywając tym samym bieg przedawnienia) przy czym postępowania zostały umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Cena minimalna: 2.006,81 zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest  złożenie pisemnej oferty w języku polskim, którą należy złożyć osobiście lub przesłać do Kancelarii Syndyka listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT – wierzytelność w postępowaniu, sygn. akt VI GUp 228/20”, w terminie do dnia 05.01.2022 r. godz. 15.00. (liczy się data doręczenia oferty).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka. Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany terminu otwarcia i rozpoznania ofert oraz odstąpienia od konkursu ofert, bez podania przyczyny.

Oferta winna identyfikować oferenta i zawierać dane umożliwiające szybki kontakt (numer telefonu, e-mail).

Adres do wysyłki oferty oraz dane kontaktowe w celu pozyskania dalszych informacji: Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandra Polak, ul. Legnicka 33/3, 53-674 Wrocław, nr tel. 695 797 812.

Cena: 2 007 zł brutto
Dodano: 15 grudnia 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]