Przedsiębiorstwo: działka-2, 6308 h z ruchomościami

Opis:

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE – BEZ PROWIZJI SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA

Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego działając jako syndyk masy upadłości MAZEL TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy z dnia 30 grudnia 2021 r. (sygn. akt V GUp 14/17), zawiadamia o sprzedaży przedsiębiorstwa należącego do MAZEL TRADE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, położonego w miejscowości Surowe 12 A, gmina Pasłęk, powiat elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, w skład którego wchodzą: a) nieruchomości: prawo własności działki gruntu nr 258/2 (grunty rolne) o powierzchni 2,6308 ha, na której znajdują się zabudowania, dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW EL1E/00093497/1 b) rzeczy ruchome używane wyposażenie i stany magazynowe wszystkie szczegółowo opisane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 19.06.2017 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych, oraz z wyłączeniem: – wózka widłowego spalinowego CLARC CDP35 – Fiata Ducato 250 GDA2XP9 – wózka widłowego Still RX70-35. Sprzedaż przedsiębiorstwa może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż 400 671,45 zł (czterysta tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 45/100). Do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów. Oferty sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem SPRZEDAŻ przedsiębiorstwo MAZEL TRADE Sp. z o.o. w upadłości położone w Surowem, sygn. akt V GUp 14/17, do dnia 15 lutego 2022 r. na adres: Kancelaria Notarialna, B. Malitka, P. Zbucki, ul Królewiecka 89/1A, 82-300 Elbląg. Decyduje data wpływu oferty do kancelarii. Oferent składając ofertę, może się posłużyć jej wzorem stanowiącym załącznik do warunków przetargu. Za treść oferty odpowiada oferent. Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 40 067,15 zł) na rachunek syndyka masy upadłości nr 91 9484 1206 2850 0852 6898 0001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu. Wskazany rachunek bankowy powinien być uznany najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia ofert. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2022 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Królewieckiej 89/1A, 82-300 Elbląg. Organizator sprzedaży zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania bądź unieważnienia bez podania przyczyn, w takim wypadku wpłacone wadium zostanie zwrócone bez oprocentowania w terminie 14 dni od dnia odwołania przetargu. Z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa można się zapoznać w Kancelarii Syndyka, po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź e-mail pod adresem: kancelaria@cdres.pl Ze stanem technicznym i rzeczowym przedsiębiorstwa można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr (55) 641 64 44 oraz nr 517 37 37 44. Szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się na stronie internetowej syndyka www.syndyk24.pl. Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl

Cena: 400 671 zł netto
Dodano: 22 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pasłęk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]