przetarg w postępowaniu upadłościowym – wierzytelności

Opis:

Syndyk masy upadłości wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż wierzytelności przysługującej w stosunku do Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach za cenę wywoławczą w wysokości 6.715,68 zł (sześć tysięcy siedemset piętnaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy).

Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Katowicach przy ul. Jesionowej 22 (40-158 Katowice) w terminie do dnia 21 lipca 2021 r. do godz. 15.00. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu pod wyżej wskazany adres.

1. Pozostałe wymogi oferty oraz regulacje dotyczące procedury sprzedaży przedmiotu przetargu znajdują się w regulaminie przetargu. Regulamin przetargu i opinia w przedmiocie oszacowania przedmiotu przetargu są udostępnione w Katowicach przy ul. Jesionowej 22.

2. Informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 506 58 74 lub 32 506 58 75 lub adresem e-mail: syndyk.pmiekus@gmail.com.

Cena: 6 716 zł brutto
Dodano: 8 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Katowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]