Sprzedam działki w Łodzi przy ul. Grażyny Bacewicz nr 67

Opis:

 1. Syndyk masy upadłości Remigiusza Reguły prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą REMISTER Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Remigiusz Reguła w upadłości z siedzibą w Łodzi ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości w/w przedsiębiorcy zabudowanej nieruchomości w postaci prawa własności działki gruntu nr 2/55 o powierzchni 0,0031 ha i działki gruntu nr 109 o powierzchni 0,0255 ha w obrębie W-33, o łącznej powierzchni 0,0286 ha, wraz z prawem własności budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej o powierzchni zabudowy wynoszącej 113 m2 i powierzchni użytkowej wynoszącej 212 m2, położonych w Łodzi przy ul. Grażyny Bacewicz nr 67, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00063916/7. 2. Cena wywoławcza nieruchomości wskazanej w pkt 1 ogłoszenia wynosi 610 200,00 (sześćset dziesięć tysięcy dwieście) złotych brutto. 3. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup nieruchomości będącej przedmiotem konkursu, w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 15 marca 2022 roku na adres: Syndyk masy upadłości Remigiusza Reguły prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą REMISTER Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Remigiusz Reguła w upadłości z siedzibą w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: Oferta zakupu nieruchomości – Bacewicz. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie mogą być złożone pod warunkiem. 4. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 3 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej nieruchomości na rachunek bankowy masy upadłości nr 42 1020 3352 0000 1402 0264 6263. 5. Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 18 marca 2022 roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź o godzinie 09.00. 6. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn. 7. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez syndyka w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie XIV GUp 474/20. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź. 8. Nieruchomość można oglądać w terminie do 15 marca 2022 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 604-583-131), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o w/w nieruchomości.

Cena: 610 200 zł brutto
Dodano: 22 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]