Sprzedam halę magazynowo-produkcyjną i budynek biurowy

Opis:

Kto sprzedaje.

Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Zakładu Produkcji Skórzanej ESCOTT S.A. w upadłości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 19.06.2017r. w sprawie IX GU 378/16.

 

Cel ogłoszenia.

Wyłonienie w drodze konkursu Oferenta, któremu syndyk sprzeda przedsiębiorstwo upadłego a także zweryfikowanie rynku pod kątem możliwości zbycia poszczególnych składników masy upadłości.

 

Przedmiot sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo w skład, którego wchodzą:

a.       prawo użytkowania wieczystego gruntów działek o numerach ewidencyjnych: 49/38, 49/49, 49/51, 49/53 położonych w województwie lubelskim, mieście Chełm przy ulicy Wojsławickiej 7 położonych w obrębie 25 , wraz z prawem własności posadowionych na ich terenie nieruchomościami. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KW LU1C/50385/9.

b.      udział w prawie do użytkowania wieczystego w wysokości 42/100 w nieruchomości w skład której wchodzą działki o numerach ewidencyjnych: 49/67 i 49/68 położonych w województwie lubelskim, mieście Chełm przy ulicy Wojsławickiej 7. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KW LU1C/49459/9.

c.       obowiązujące umowy najmu nieruchomości i ruchomości z:

i.      ESCO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ii.      Karolina Kaznowska-Samonek

iii.      K.S.M sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu

iv.      Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ACRUX” J.Zamecki, J.Zamecka, s.c.

v.      Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny R.Barczak z siedzibą w Chełmie

vi.      INVENTIVE sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie

d.      prawa własności ruchomości wymienionych w uchwale nr 1/2020 Rady Wierzycieli z dnia 02.10.2020r.

z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych w masie upadłości oraz dokumentacji księgowej, pracowniczej, finansowej i handlowej niezbędnej do prowadzenia postępowania upadłościowego, w tym wytworzonej w toku postępowania upadłościowego,

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym jest sprzedażą egzekucyjną. Tym samym nabywca nieruchomości nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

 

Wizja lokalna

W celu umówienia się na wizję lokalną należy skontaktować się pod nr telefonu 603-327-052 z pracownikiem biura syndyka.

 

Wadium

Do oferty winien być dołączony dowód wpłaty wadium w wysokości 200.000,00 złotych (dwieście tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony na potrzeby postępowania upadłościowego nr 23 109 0 1870 0000 0001 3471 0002.Odbiorcą przelewu jest ZPS ESCOTT S.A. w upadłości. Wpłacone wadium w przypadku wygrania konkursu i zawarcia umowy zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, którego oferta została przyjęta, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez syndyka nie krótszym jednak niż 1 a nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia uzyskania zgody na sprzedaż.

 

Forma składania ofert

Oferty należy składać korespondencyjnie na adres biura syndyka ul. Struga 19, 21-040 Świdnik. W ofercie należy podać dokładne dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, PESEL lub nr KRS, NIP lub inne dane identyfikacyjne). Do oferty proszę dołączyć nr telefonu i adres poczty email. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wynikach konkursu (emailem, telefonicznie lub korespondencyjnie na wskazane w ofertach adresy). W przypadku, gdy dwie najwyższe oferty będę powiewały na tą samą kwotę syndyk zastrzega możliwość zarządzenia licytacji.

 

Złożenie oferty oznacza, że oferent:

–        zapoznał się z warunkami konkursu ofert,

–        zapoznał się z przedmiotem sprzedaży

–        zapoznał się z informacjami dostępnymi z elektronicznej księgi wieczystej

–        zna treść operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa sporządzonego przez biegłą sądową Danutę Jaroć z dnia 01 czerwca 2018r.,

 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę, w tym koszty notarialne opłaty sądowe itp.

 

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy do wglądu w oryginale w SR Lublin-Wschód IX GUp 45/17, do wglądu także w biurze syndyka ul. Struga 19 w Świdniku a także do pobrania ze strony syndyka (zakładka prowadzone postępowania – Escott S.A.)

Cena: 6 800 000 zł netto
Dodano: 15 grudnia 2019
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Chełm
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]