Sprzedam Nieruchomość Sokołów Podlaski 3

Opis:

Syndyk masy upadłości Agnieszki Żochowskiej (sygnatura akt: IX GUp 239/20 „of”) sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawa własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 72,06 m2 wraz z udziałem w wysokości 16717/34704 w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1728/4, położonej przy ul. Siedleckiej 19 w Sokołowie Podlaskim, dla której Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1P/00002644/8, za cenę nie niższą niż kwota oszacowania tj. 246.500,00 zł netto (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100 netto).

Sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 29 marca 2022 roku zatwierdził warunki sprzedaży.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 maja 2022 roku (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listem poleconym do biura syndyka (adres: Robert Kosmal, ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa), osobiste dostarczenie do kancelarii syndyka (adres: ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa). Liczy się data wpływu ofert do kancelarii syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2022 roku, o godz. 10.00.

Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta.

W sprawie dodatkowych informacji, w tym otrzymania operatu szacunkowego nieruchomości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 11 99 047 lub za pomocą adresu e-mail: biuro@kwiatkowskilegal.pl

Cena: 246 500 zł netto
Dodano: 27 kwietnia 2022
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Sokołów Podlaski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]