sprzedam udział w 1/2 części w nieruch. zab. domem jednorodzinnym w Józefosławiu

Opis:

Syndyk masy upadłości Piotra Kabaj w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości ½ części w nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 784,09 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 26/293 i nr 26/298 w obrębie 0019 Józefosław, o łącznej powierzchni 4.500 m2, położonej w miejscowości Józefosław, przy ul. Działkowej 28A, powiat piaseczyński, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA5M/00340024/1

Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt. XVIII GUp 38/20, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 831.500,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100).

Wymagane wadium w wysokości 83.150,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100) płatne przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości Piotra Kabaj prowadzony w Santander Bank Polska SA o numerze 73 1090 1014 0000 0001 4423 9268.

Pisemne oferty należy składać do dnia 19 lipca 2021 r. na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO DOROTA TRENDAK-TARAZEWICZ, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa „oferta na zakup z wolnej ręki udziału ½ części w nieruchomości Piotra Kabaj, sygn. akt XVIII GUp 38/20”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert, nastąpi w biurze przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, w dniu 23 lipca 2021 r. o godzinie 16:00.

Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.kancelaria-tarazewicz.pl

Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości dostępne są pod nr tel. 691 700 964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com

Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Cena: 831 500 zł brutto
Dodano: 31 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Piaseczno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]