Sprzedaż domu z działką w Juszczynie przez syndyka

Opis:

Dom sprzedawany jest w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej przez syndyka. Zapraszam do obejrzenia ze mną domu i na miejscu odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Możliwy również jest kontakt telefoniczny jednak wyłącznie w dni robocze w godzinach 8-16.

Oglądanie domu możliwe jest jedynie w obecności syndyka lub pracownika kancelarii syndyka. Wejście na teren posesji bez obecności syndyka w innym terminie niż zarezerwowany na oglądanie skutkować będzie wykluczeniem z możliwości zakupu. Poniżej podaję warunki aukcji.

Data przetargu: 20.07.2021 r. godz. 11.30 ul. Żywiecka 212a Łodygowice – kancelaria syndyka

oglądanie nieruchomości 13.07.2021 r. w godz. 11:00-12:00.

Warunki aukcji dotyczącej sprzedaży nieruchomości upadłego położonej w Juszczynie, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/00091579/1 oraz BB1Z/00091580/1.

Operat nieruchomości można znaleźć na stronie syndyka kancelariasyndyka com

§ 1 Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oraz nieruchomość niezabudowana.

Działka nr 670/15:

670/15 o powierzchni 0,0220 ha, oznaczenie użytku: PsIV- pastwiska trwa położona jest w miejscowości Juszczyna, w rejonie ul. Beskidzka. Wyceniana działka nr 670/15 położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową gospodarczą. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią od wschodu działka niezabudowana nr 670/5, od zachodu działka zabudowana nr 670/14, nr 670/13, od północy z działką niezabudowaną, a od południa z działką stanowiącą drogę dojazdową będącą własnością gminy. Działka położona w strefie zwartej zabudowy mieszkalnej, odległość do siedziby gminy ok 5-6 km, odległość od Żywca 10 km. Działka niezabudowana nr 670/15 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, działki nr 670/9 stanowiącej własność gminy, utwardzonej, asfaltowej. W okolicy wschodniej granicy działki przebiega sieć kanalizacyjna, w południowo wschodnim narożu studnia kanalizacyjna, wzdłuż tej samej granicy linia energetyczna średniego napięcia. Sąsiednie zabudowane działki są wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, woda pitna w miejscowości Juszczyna w całości pochodzi ze studni indywidualnych (sporadycznie studni zbiorczych dla kilku domów). Działka nr 670/15 jest płaska, równa o kształcie wydłużonego prostokąta. Stanowi drogę dojazdową do działki nr 670/14. Działka utwardzona jest kamieniem, płytami betonowymi. Na działce występuje stary betonowy zbiornik na nieczystości komunalne. Wzdłuż wschodniej granicy z działką nr 670/5 są nasadzenia berberysy, iglaki.

Działka nr 670/14:

Działka zabudowana nr 670/14, położona jest w miejscowości Juszczyna. Działka położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej koncentrujących się w dolinach rzecznych i lokalnych wypłaszczeniach terenu, wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Wyceniana działka zabudowana nr 670/14 położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową gospodarczą, w rejonie drogi głównej ul. Beskidzkiej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią od wschodu działka drogowa nr 670/15, dalej działka niezabudowana nr 670/5, od zachodu działka zabudowana, od północy sąsiaduje z działką niezabudowaną, a od południa z działką zabudowaną nr 670/13, na której stoi budynek mieszkalny stanowiący zwartą formę zabudowy razem z przedmiotem wyceny. Działka położona w strefie zwartej zabudowy mieszkalnej, odległość do siedziby gminy ok 5-6 km, odległość od Żywca 10 km. Działka zabudowana nr 670/14 posiada dostęp do drogi publicznej, do działki nr 670/9 stanowiącej własność gminy, utwardzona asfaltowa, dzięki działce drogowej nr 670/15. W okolicy wschodniej granicy działki przebiega sieć kanalizacyjna, w południowo wschodnim narożu studnia kanalizacyjna, wzdłuż tej samej granicy linia energetyczna średniego napięcia. Sąsiednie zabudowane działki są wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, woda pitna w miejscowości Juszczyna w całości pochodzi ze studni indywidualnych (sporadycznie studni zbiorczych dla kilku domów). Działka nr 670/14 jest płaska, częściowo ogrodzona. Na działce stoi budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie półzwartej. Budynek jest 3kondygnacyjny, murowany, z lat 80tych, niepodpiwniczony. Na działce stoi również budynek gospodarczy (w tym garaż), murowany, 1 kondygnacyjny, wolnostojący. Działka jest mała, zagospodarowana. Dojścia do budynków są utwardzone, występuje na działce roślinność ozdobna.

§ 2 Cena

1.     Cena wywoławcza wynosi 184 260 zł netto (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych) i jest równa sumie oszacowania nieruchomości.

2.    Podana cena zwolniona jest od podatku od towarów i usług, zakup od syndyka z masy upadłości osoby fizycznej oznacza objęcie podatkiem od czynności cywilno-prawnych.

3.    Oferowana cena musi być podana w walucie polskiej /złoty/, w kwocie netto.

4.    Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary / podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, łącznie z ewentualnym wykreśleniem obciążeń przedmiotowych praw.

5.    Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne.

§ 3 Wadium

1.    Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wplata wadium w wysokości 10% ceny zaoferowanej w ramach konkursu ofert na rachunek masy upadłości 44 1140 2004 0000 3602 8059 8646 prowadzony w mBank S.A.;

2.    Wplata musi być zaksięgowana na ww. rachunku bankowym najpóźniej na 1 dzień przed terminem aukcji. W przypadku braku wpłaty wadium na rachunku bankowym masy upadłości w terminie opisanym powyżej, oferent nie zostanie dopuszczony do aukcji.

3.    W   przypadku wybrania oferty danego oferenta wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

4.    Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie wycofania się przez oferenta po zatwierdzeniu wyboru oferty, nie zawarcia umowy sprzedaży w oznaczonym terminie z winy oferenta lub nie uiszczenia ceny nabycia nieruchomości.

5.    W   przypadku braku wyboru oferty danego oferenta wadium zwraca się niezwłocznie, przy czym:

a.    Zwrot następuje w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata wadium, w razie braku takiej technicznej możliwości na rachunek bankowy podany przez oferenta w stosownym oświadczeniu.

b.    Za czas pozostawienia kwoty wadium na koncie upadłego, oferentowi nie należą się jakiekolwiek odsetki.

§ 4 Przetarg ofert/Aukcja

1.  Otwarcie ofert nadesłanych na adres kancelarii wyłącznie listem poleconym w kopertach oraz sama aukcja będzie miało miejsce w kancelarii syndyka w dniu 20.07.2021 r. godz. 11:30

2.  Wszyscy oferenci, którzy wpłacą wadium będą mieli prawo uczestnictwa w otwarciu ofert, w aukcji ci natomiast, których oferty będą miały identyczne najwyższe ceny ofert, o ile do aukcji dojdzie.

3.  Nie będą akceptowane oferty nienadesłane pocztą.

4.  Złożenie oferty cenowej w konkursie ofert wiąże kupującego i wadium dla najwyższej z ofert podlega zaliczeniu na cenę zakupu, a w przypadku nie przystąpienia do zakupu lub aukcji przepada na rzecz masy upadłości.

5.  Przetarg prowadzi syndyk.

Przetarg odbędzie się w terminie wyznaczonym przez syndyka w siedzibie syndyka ul. Żywiecka 212a, 34-325 Łodygowice w dniu 20.07.2021 r. o godzinie 11:30.

2. Oferenci biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem.

3. Warunkiem uznania oferty za ważną, oprócz wpłaty wadium jest złożenie wraz z ofertą zakupu przez oferenta pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że:

a.    Akceptuje warunki Sprzedaży, które są regulaminem aukcji

b.    Zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 1 k.c.

II. W przypadku, gdy najwyższa oferta będzie się powtarzać więcej niż jeden raz nastąpi aukcja ustna wśród oferentów, którzy złożyli najwyższe oferty.

1. Aukcja odbywa się w ten sposób, że Syndyk rozpoczyna licytację od najwyższej ceny złożonej oferty.

2. Uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi kwota postąpienia.

3. Kwotę postąpienia ustala się na kwotę nie niższą niż 2 000,00 z1 (dwa tysiące złotych).

4. Syndyk wybiera ofertę tego uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższał – trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem.

5. Wybór oferty przez syndyka podlega zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza w oparciu o przygotowany przez syndyka protokół aukcji.

§ Nabycie

1)    Syndyk zawiadomi oferenta, którego oferta została wybrana o terminie zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

2)    Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest wpłacić resztę wylicytowanej ceny w terminie 60 dni od prawomocnego postanowienia sędziego-komisarza o zatwierdzeniu oferty oraz przystąpi do aktu notarialnego sprzedaży nie później niż w terminie kolejnych 30 dni licząc od dnia wpłaty reszty ceny pod rygorem przepadku wadium na rzecz masy upadłości. Przy czym rachunek bankowy masy upadłości musi być uznany najpóźniej w dniu poprzedzającym ustalony dzień podpisania umowy ostatecznej.

3)  Zaplata ceny nabycia musi być dokonana przelewem bezpośrednio z rachunku bankowego oferenta.

4)  Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej o obciążenia wygasają z mocy prawa na podstawie art. 313 ustawy Prawo upadłościowe.

Syndyk z ważnej przyczyny po uprzednim uzyskaniu zgody sędziego komisarza zastrzega sobie prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków przed jej rozpoczęciem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe.

 

Cena: 184 260 zł brutto
Dodano: 21 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Juszczyna
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]