sprzedaż mieszkania w postępowaniu upadłościowym-Mysłowice

Opis:

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej toczącym się w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach w X Wydziale Gospodarczym pod sygn. akt X GUp 694/20/8 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 18/1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w postaci pomieszczenia WC, piwnicy oraz komórki o łącznej powierzchni użytkowej 54,80 m2 (według księgi wieczystej), stanowiącego odrębną nieruchomość, objętego księgą wieczystą numer KA1L/00044296/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z udziałem w wysokości 544/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą numer KA1L/00043611/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę wywoławczą nie niższą niż 63.943,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote).

1. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Katowicach przy ul. Jesionowej 22 (40-158 Katowice) w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu pod wyżej wskazany adres.

2. Pozostałe wymogi oferty oraz regulacje dotyczące procedury sprzedaży przedmiotu przetargu znajdują się w regulaminie przetargu. Regulamin przetargu i operat szacunkowy są udostępnione
w Katowicach przy ul. Jesionowej 22.

3. Informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 506 58 74 lub 32 506 58 75 lub adresem e-mail: syndyk.pmiekus@gmail.com.

Cena: 63 943 zł brutto
Dodano: 14 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mysłowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]