Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki „HEMITEX” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie

Opis:

Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo spółki HEMITEX z ograniczoną

odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie.

Podstawowe informacje

Główny przedmiot działalności przedsiębiorstwa: Produkcja artykułów higienicznych.

Składniki wchodzące w skład przedsiębiorstwa: linia produkcyjna i inne ruchomości, nieruchomość, patent.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000259490; REGON: 750449392; NIP: 8361003343

Linia produkcyjna

Linia produkcyjna Bikoma Gmbh DEDE 300 przeznaczona jest do produkcji podpasek, potrójnie składanych i rozłożonych oraz wkładek higienicznych. Linia ta realizuje cały zautomatyzowany proces wytwarzania wskazanych wyżej wyrobów i składa się z 27 komponentów. Została nabyta w 2015 r. (cena nabycia linii – 2 300 000 EUR), dostarczenie jej nastąpiło w 2016 r., a rozruch i doprowadzenie do niepełnej sprawności w 2017 r.

Nieruchomość

Nieruchomość gruntowa (KW LD1H/00032759/7) o nr działki 146/22 w obrębie 0021 Strobów położonej w miejscowości Strobów, w gminie Skierniewice, powiecie skierniewickim, województwie łódzkim. Nieruchomość o powierzchni 9259 m2 zabudowana jest budynkiem (o powierzchni użytkowej 1504 m2) magazynowo-produkcyjnym z częścią socjalno-biurowa oraz niezbędną infrastruktura. Budynek zlokalizowany jest przy południowo-zachodniej granicy działki. Teren nieruchomości utwardzony jest asfaltobetonem. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 790, na której ustanowiono służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela dz. ew. 146/22. Stan ten ustalono na podstawie wpisu w dziale I-Sp KW nr LD1H/00032759/7.

Patent

Patent Nr 225178 na wynalazek pt. „Sposób wytwarzania koloidalnego roztworu srebra oraz zastosowanie tego roztworu”. Ochrona patentowa trwa od dnia 14 października 2013 r., a czas trwania patentu, zgodnie z Rozdziałem 3, Art. 3, ust. 3 Ustawy Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, wynosi 20 lat – wygaśniecie tego prawa nastąpi 14 października 2033 r. Zastosowanie roztworu – nadawanie właściwości antybakteryjnych włókninie polipropylenowej przeznaczonej do wytwarzania podpasek higienicznych.

Inne ruchomości

Linia technologiczna wyprodukowana przez OPTIMA, typ LBV2 No 29460 do pakowania podpasek w woreczki PE;

Linia technologiczna do pakowania wkładek higienicznych w pudełka kartonowe firmy JACOBS

WHITE, model RSB400SD M2548, Seria RSB183/98;

Stacja transformatorowa STSp-20/250;

Zbiornik na sprężone powietrze firmy RAWENT;

Kompresor firmy Alup, model SCK 31-08 – wyprodukowany w 2004 r.;

Owijarka do palet;

Elektryczny wózek widłowy Balkancar, model EV687 z 1979 roku – całkowicie zużyty;

Elektryczny wózek widłowy typu Triplex, firmy YALE z 2006 roku;

Przyczepa gastronomiczna.

Cena wywoławcza: 2 204 001,80 złotych (słownie: dwa miliony dwieście cztery tysiące jeden

złoty 80/100);

Termin składania ofert: 2 lipca 2024 roku; oferty należy składać na adres Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa,

Otwarcie ofert: 9 lipca 2024 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100a w sali nr 120.

Warunki przetargu, Opis i oszacowanie, Postanowienie Sądu są dostępne na stronie internetowej syndyka Pawła Lewandowskiego w zakładce „sprzedaż” https://lewandowskikancelaria.pl/sprzedaz/

Cena: 2 204 002 zł brutto
Dodano: 10 czerwca 2024
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]