Sprzedaż udziału 2/12 w prawie własności garażu

Opis:

Syndyk masy upadłości Wojciecha Olichwera, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda udział 2/12 w prawie własności nieruchomości lokalowej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Ludwika Zamenhofa b.n., garaż nr 3, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1E/00107986/1 ze związanym prawem udziału we własności nieruchomości wspólnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1E/00015121/8, stanowiącą własność Wojciecha Olichwera, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 2 300,00 zł.

Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 2 sierpnia 2021 r. do godziny 15:00 w Kancelarii Syndyka Małgorzaty Bętkowskiej ul. Adama Mickiewicza 5/3, Poznań wraz z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – oferta w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Olichwera”, przy czym za złożoną w terminie ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona do Kancelarii Syndyka do 2 sierpnia 2021 r. do godziny 15:00.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 2 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez syndyka. Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego, a wszelkie koszty transakcji obciążają kupującego. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości.

Kompletna dokumentacja nieruchomości znajduje się w operacie szacunkowym. Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00 po wcześniejszym umówieniu.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyjmowania i oceny ofert bez podania przyczyny. Informacje w sprawie sprzedaży: m.betkowska@br-kancelaria.pl, nr tel.: (61) 843 85 32.

Cena: 2 300 zł brutto
Dodano: 16 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Zielona Góra
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]