Sprzedaż wierzytelności, ogłoszenie Syndyka, 135928,23zł

Opis:

Działając w imieniu Pretium Sp. z o. o. (dalej „Syndyk”) powołanej do pełnienia funkcji Syndyka w
postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adriana Koniecznego
(dalej „Upadły”), w sprawie o sygn. akt XI GUp 226/20, niniejszym informuje o toczącym się przetargu/aukcji
wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości Upadłego o łącznej wartości nominalnej 135.928,23 zł
(słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 23/100) powiększonej o
przysługujące odsetki.
Syndyk wskazuje, że co sprzedawanych wierzytelności Komornik Sądowy przy Sadzi
Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura postanowieniem z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie egzekucyjnej
o sygn. akt KM 489/18 postanowił umorzyć postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności
egzekucji z uwagi na brak dochodów i majątku dłużników pozwalających na spłatę zadłużenia.

Sprzedaż odbędzie się przetargu, a w przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty – aukcji.

Cena wywoławcza wierzytelności wynosi 5% wartości wierzytelności głównej, tj. 6.250,00 zł.

Oferty składać należy do dnia 15 maja 2021 roku w formie określonej w Warunkach Sprzedaży Wierzytelności.

W razie zainteresowania przystąpieniem do przetargu proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy z Biurem
Syndyka celem uzyskania dalszych informacji i dokumentów, w tym Warunków Sprzedaży Wierzytelności
określające szczegółowe warunki formalne przystąpienia do przetargu.
e-mail:
pretium .biuro. poznan @ gmail. com
nr telefonu:
+48 573 424 336

Cena: 6 250 zł brutto
Dodano: 15 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poznań
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]