Sprzedaż z wolnej ręki nieruchomość położona w Jakubowie 11

Opis:

Syndyk masy upadłości D307 Sp.zo.o. w upadłości likwidacyjnej w związku z sprzedażą z wolnej ręki, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym z 1905r. po remoncie kapitalnym w 2005r, o powierzchni użytkowej 121,58m2 oraz budynkiem gospodarczym z 2005r, o powierzchni 21m2 nieruchomość położoną w Jakubowie pod nr 11 gmina Nowa Wieś Wielka, oznaczonej jako działka 64/1, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B96999/5  zaprasza do składania ofert, z ceną nie niższą niż cena wywoławcza.

Z regulaminem sprzedaży, określającymi wymogi wobec oferentów, opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz wykazem wymaganych dokumentów oraz warunkami sprzedaży można zapoznać się w Biurze Syndyka
CENA WYWOŁAWCZA: 362000,00 zł netto
TERMIN składania ofert: 27.03.2020r do godz. 14:00
Nr Konta: 94 1750 001 2 0000 00 00 3621 345 8 rachunek bankowy masy upadłości do wpłaty wadium/zapłaty ceny
Nr działki: 64/1; Nr Księgi wieczystej: BY1B96999/5

Nabywcą może być osoba uprawniona do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z o ustroju rolnym.

Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem ” oferta przetargowa D307 Sp.zo.o. w upadłości likwidacyjnej Jakubowo 11„, osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:
Biuro Syndyka
Romualda Nasiadko
ul. Prosta 37/5
87-100 Toruń
(decyduje data i godz. wpływu do biura syndyka)

Wymagane wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości.
Wadium uważa się za zapłacone jeżeli uznanie rachunku bankowego nastąpi najpóźniej w dniu wyboru ofert.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi tego samego dnia o godz 16:15
Oferty złożone po terminie wskazanym nie uczestniczą w prowadzonym postępowaniu.

Wyboru oferty dokonuje syndyk
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania w całości lub części a także unieważnienia wyboru ofert oraz prawo zmiany warunków sprzedaży na każdym etapie, także bez podania przyczyny.

Biuro syndyka przyjmuje oferentów w dniach:
wt/czw/pt w godz. 9:00-15:00 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu)

 

 

 

 

 

Cena: 362 000 zł brutto
Dodano: 4 marca 2020
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jakubowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]