Stryków-syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 504/21, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż wartość oszacowania, udział wynoszący 1/2 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Strykowie przy ul. Żytniej, bez numeru. Na nieruchomość składają się działki ewidencyjne nr 69/1 oraz 69/3 o łącznej powierzchni 10.660 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00020368/1.

Cena wywoławcza: 49.200 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych) netto.

Termin składania ofert: 31 marca 2023 roku, godz. 15.00.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy o numerze 16 1050 1461 1000 0091 1424 8066 (ING Bank Śląski).

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Oferty powinny być składane w języku polskim w zaklejonej kopercie na adres syndyka: Doradca restrukturyzacyjny Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź, z czytelnym dopiskiem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości” (decyduje data doręczenia na wskazany adres). Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem.

Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Szczegóły dotyczące konkursu ofert opisuje postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 16 lutego 2023 roku.

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży i warunków można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415 (w godz. 9-15).

Cena: 49 200 zł netto
Dodano: 11 marca 2023
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Stryków, ul. Żytnia
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]