Syndyk 2-pokojowe mieszkanie nr 118 w Piastowie

Opis:

Syndyk masy upadłości

Benedom sp. z o.o. w upadłości (sygn. akt XVIII 3/21)

sprzeda w trybie z wolnej ręki

PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ
NIEWYODRĘBNIONY LOKAL MIESZKALNY NR 118, P. VI, KLATKA C,
położony w budynku wielorodzinnym w  Piastowie przy ul. Pileckiego 2 

wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i udziałem w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek wynoszącym w obydwu przypadkach 6181/1949834,

dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą za numerem KW WA1P/00089639/2.

  • Opis przedmiotu sprzedaży: Lokal w stanie deweloperskim na V p. o pow. użytkowej 61,81 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, hallu, łazienki.
  • Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego.
  • Cena wywoławcza: 450.000,00 zł brutto (w tym 8% VAT).
  • Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 16 grudnia 2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego, ul. Belgijska 11 lok. 5, 02-511 w godz. 10:00-15:00, względnie wysłać ofertę na adres kancelarii listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.
  • Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 16 grudnia 2021 r. włącznie wadium w kwocie 45.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.
  • Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać po kontakcie z Kancelarią Syndyka, e-mail: , tel.: 22 8460178 lub Pełnomocnikiem Syndyka Panem Tomaszem Łukasiewiczem tel. 693 103 727, w godz. 10:00 – 15:00, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomości) na niniejszym portalu internetowym (podając swój zwrotny adres e-mail i nr telefonu).
  • Nieruchomość i lokale mieszkalne będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Syndyka, który zainteresowanym prześle terminarz „Dni Otwartych”.
  • Termin otwarcia ofert: W dniu 17 grudnia 2021 r. o godz. 13:00 Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacja Nowe Horyzonty, sala A-403 w budynku A na IV piętrze, przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie syndyk przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję ustną, której zasady określa regulamin sprzedaży.
  • Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu. Prawo to przysługuje również Sędziemu-Komisarzowi nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzi nieruchomość objęta niniejszym regulaminem.

PS. Syndyk informuje, że równolegle prowadzi sprzedaż (ogłoszenia na portalu Otodom) innych lokali mieszkalnych i miejsc garażowych, których zestawienia tabelaryczne zostały zamieszczone jako ostatnie zdjęcia w niniejszym ogłoszeniu. Kontakt j.w.

Cena: 450 000 zł brutto
Dodano: 8 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Piastów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]