Syndyk DORBUD S.A. w upadłości sprzeda nieruchomości przy ul. Zagnańskiej 153

Opis:
Syndyk masy upadłości Dorbud S.A. w upadłości z/s w Kielcach ogłasza przetarg, przedmiotem którego jest łączne zbycie:
a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Zagnańskiej 153 w Kielcach, objętej KW nr KI1L/00058495/4, stanowiącej dz. ewid. o nr 3/4, 3/7, 3/11 oraz 3/14, z obrębu 0006 o łącznej pow. 27.613 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud.
b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Zagnańskiej 153 w Kielcach, objętej KW nr KI1L/00110607/6, stanowiącej dz. ewid. o nr 3/9 oraz 3/13 z obrębu 0006 o łącznej pow. 8.696 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud.
c) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Zagnańskiej 153 w Kielcach, objętej KW nr KI1L/00110606/9, stanowiącej dz. ewid. o nr 3/10, 3/12 (po podziale 3/18 oraz 3/19) i 3/15 (po podziale 3/20 oraz 3/21) z obrębu 0006 o łącznej pow. 8.769 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud. Nieruchomości gruntowe w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089 r.
Cena wywoławcza wynosi:
a) w przypadku złożenia oferty nabycia łącznie wszystkich nieruchomości wymienionych w lit. a), b) oraz c) powyżej: 15.312.117,00 zł (piętnaście milionów trzysta dwanaście tysięcy sto siedemnaście złotych) netto – sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT,
b) w przypadku złożenia oferty nabycia tylko nieruchomości wymienionej w lit. a) powyżej, tj. nieruchomości, dla której prowadzona jest KW o nr KI1L/00058495/4: 7.138.900,00 zł (siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych) netto – sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT,
c) w przypadku złożenia oferty nabycia łącznie dwóch nieruchomości wymienionych w lit. b) oraz c) powyżej, tj. nieruchomości, dla których prowadzone są KW o nr KI1L/00110607/6 oraz KI1L/00110606/9: 8.173.217,00 zł (osiem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemnaście złotych) netto – sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.
Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej).
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 12 stycznia 2022 roku o godz. 11:00, w sali nr XXV.
Operaty szacunkowe wartości praw do ww. nieruchomości z maja 2020 r. (opracowania nr 158/2020, 159/2020 i 157/2020), są dostępne w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria@saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Wyciągi z Operatów szacunkowych oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej www. saltarski.com. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący). Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Zapraszam do udziału w przetargu
Syndyk Tycjan Saltarski
Cena: 15 312 117 zł netto
Dodano: 28 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kielce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]