Syndyk DORBUD SA sprzeda nieruchomości przy ul. Zagnańskiej 153

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Dorbud S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg, przedmiotem którego jest łączne zbycie:
a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Zagnańskiej 153 w mieście Kielce, województwie świętokrzyskim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/00058495/4, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 3/4, 3/7, 3/11 oraz 3/14, z obrębu 0006 o łącznej powierzchni 27.613 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud. Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089 r. Nieruchomość zabudowana stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami: warsztatu regeneracji stali, magazynu nr 7, magazynu nr 10, magazynu nr 8, magazynu materiałów łatwopalnych, administracyjno-socjalnym, portierni, hali produkcyjnej nr 2 i socjalnym. Budynki zostały wzniesione w latach 1980-1985, a remontowane w 2010 r. Teren wokół budynków jest zagospodarowany jako drogi, place składowe i manewrowe utwardzone płytami drogowymi żelbetowymi, a miejscami żwirem i kamieniem łamanym. Zachodnia część działki jest zabudowana dwoma estakadami podsuwnicowymi. Pozostała cześć działki zagospodarowana jest jako teren składowy materiałów budowlanych oraz teren zieleni. Nieruchomość wraz z sąsiednimi działkami nr 3/9, 3/10, 3/13, 3/19, 3/21 jest ogrodzona wspólnym płotem. Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieci wodociągową, kanalizacyjną, gazową, energetyczna i telefoniczną. Działki leżą wśród zabudowy przemysłowo-magazynowej, w sąsiedztwie Aresztu Śledczego oraz terenów zielonych.
b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Zagnańskiej 153 w mieście Kielce, województwie świętokrzyskim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/00110607/6, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 3/9 oraz 3/13 z obrębu 0006 o łącznej powierzchni 8.696 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud. Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089 r.. Nieruchomość zabudowana stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot prawa własności: magazyn główny o pow. użytkowej 964 m2. Budynek został wzniesiony w 1971 r., wyremontowany i zmodernizowany w 2001 r. Budynek jest jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony, z rampą rozładunkową od strony wschodniej i zachodniej budynku. Teren wokół budynku jest zagospodarowany jako droga dojazdowa, plac manewrowy i parking utwardzony płytami drogowymi żelbetowymi. Pozostała niezabudowana część działki jest zagospodarowana jako zieleń urządzona, skwer oraz trawniki z nasadzeniami drzew i krzewów. Nieruchomość wraz z sąsiednimi działkami nr 3/4, 3/7, 3/10, 3/11, 3/14, 3/,19 i 3/21 należącymi również do Dorbud S.A. w upadłości jest ogrodzona wspólnym płotem. Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieci wodociągową, kanalizacyjną, gazową, energetyczną i telefoniczną.
c) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Zagnańskiej 153 w mieście Kielce, województwie świętokrzyskim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/00110606/9, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 3/10, 3/12 (po podziale 3/18 oraz 3/19) i 3/15 (po podziale 3/20 oraz 3/21) z obrębu 0006 o łącznej powierzchni 8.769 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud. Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089 r. Nieruchomość zabudowana stanowiącymi odrębną nieruchomość dwoma budynkami biurowymi oraz budynkiem portierni. Budynek biurowy o pow. użytkowej 895,80 m2 został wzniesiony w 1970 r., a następnie wyremontowany i zmodernizowany w 2003 r. Budynek ma dwie kondygnacje, jest wolnostojący i niepodpiwniczony. Budynek biurowy z kotłownią o pow. użytkowej 390,85 m2 został wzniesiony 1971 r., wyremontowany i zmodernizowany w 2013 r. Budynek ma dwie kondygnacje – jedną poniżej poziomu drogi, jest wolnostojący, z dobudowanym od płn.-zach. murowanym kominem. Przed budynkami urządzone są parkingi oraz dojścia do budynków utwardzone kostką betonową. Środkiem nieruchomości ze wschodu na zachód i północny zachód biegnie droga wewnętrzna (zakładowa) utwardzona asfaltem. Pozostała niezabudowana część nieruchomości jest zagospodarowana jako zieleń urządzona, skwery oraz trawniki z nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych. Nieruchomość wraz z sąsiednimi działkami 3/4, 3/7, 3/9, 3/11, 3/13 i 3/14 należą do Dorbud S.A. w upadłości i są ogrodzone wspólnym płotem. Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieci wodociągową , kanalizacyjną, gazową, energetyczną i telefoniczną.
Cena wywoławcza wynosi 15.312.117,00 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta dwanaście tysięcy sto siedemnaście złotych) netto – sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.
Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 16 września 2021 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 1.500,000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych i 00/100) na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16*******110 0000 0000*******707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.).
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 20 września 2021 roku o godz. 10:00, w sali nr XXV.
Operaty szacunkowe wartości praw do ww. nieruchomości z maja 2020 r. (opracowania nr 158/2020, 159/2020 i 157/2020), dostępne są w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Wyciągi z Operatów szacunkowych oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski.com.
Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).
Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).
Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.
Zapraszam do udziału w przetargu
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 15 312 117 zł brutto
Dodano: 21 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kielce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]