Syndyk masy upadł.syg.VIIIGUp81/17 ogł. konkurs na sprzedaż nieruch.

Opis:

Syndyk masy upadłości syg.akt VIII GUp81/17
– osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału w nieruchomości

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż udziału w wysokości 4/6 części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Sławkowie, gmina Sławków, powiat będziński, województwo śląskie, składającej się z działek ewidencyjnych: nr 496 (o powierzchni 0,0130 ha), nr 1471/6 (o powierzchni 0,1090 ha), nr 1899/1 (o powierzchni 0,1143 ha) i nr 1899/2 (o powierzchni 0,1185 ha), objętych księgą wieczystą
KA1D/ 00025220/4.
Cena wywoławcza za całość przedmiotu konkursu wynosi 66 291,00 PLN netto (sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

Syndyk dopuszcza składanie ofert na poszczególne działki składające się na nieruchomość objętą księgą wieczystą KA1D/00025220/4.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Złożenie pisemnej oferty kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza. Oferta musi odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie konkursu.
2. Pisemną ofertę kupna należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert VIII GUp 81/17” – w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godz. 1600, osobiście w Biurze Syndyka w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu.
3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić na rachunek bankowy numer: 59 1240 4432 1111 0010 7242 3861 – w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. Decyduje data uznania, na rachunku bankowym masy upadłości, pełnej kwoty wadium.
4. Przystępujący do konkursu winien zapoznać się z Regulaminem i wypełnić jego warunki .

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 2 września 2021, g. 1200 w Biurze Syndyka, w Krakowie,
przy ul. Kalwaryjskiej 67/3.

Szczegółowe informacje, operat szacunkowy i Regulamin konkursu, dostępne są w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3, te. 12 262 91 26 oraz na www.syndyk.malopolska.pl . Nieruchomość objętą konkursem można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Cena: 66 291 zł netto
Dodano: 24 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sławków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]