Syndyk Masy Upadłości Andrzeja Warchoła

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Andrzeja Warchoła w upadłości zam. w Kętach
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,
nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności:

• nieruchomość gruntowa zabudowana lokalem mieszkalnym o nr księgi wieczystej KR2E/00035929/3, położona w Kętach przy ul. Szkolnej 7C/II.

• udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej (działki ewid. 626/2) o nr księgi wieczystej KR2E/00008404/9, położonej w Kętach.

• udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej (działki ewid. 626/1, 626/3) o nr księgi wieczystej KR2E/00035927/9, położonej w Kętach.

Łączna sprzedaż ww nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż 70 % wartości oszacowania, tj. za kwotę 213.850,00 zł brutto.

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem:

Biuro Syndyka
31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313
tel. (12) 420-26-89
Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia ww nieruchomości.

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania (tj. 21.385,00 zł) na rachunek masy upadłości w prowadzony w Santander Bank: 80 1090 2590 0000 0001 4661 2311. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – Kęty, ul. Szkolna” na adres: Biuro syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia: 6 kwietnia 2021 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, dnia 14 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00.
Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie intranetowej Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.

Cena: 213 850 zł brutto
Dodano: 5 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kęty
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]