Syndyk masy upadłości F.B.H. Pietras Andrzej w Tarnowie

Opis:

Syndyk masy upadłości Andrzeja Pietrasa, osoby fizycznej prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.B.H. Pietras Andrzej w upadłości zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży z wolnej ręki następujących nieruchomości:

1) prawo własności działki gruntowej nr 55/13 o pow. 0,3356 ha położonej w Tarnowie – Strusinie zabudowanej budynkiem administracyjno-magazynowym, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi Księgę Wieczystą nr TR1T/00075154/6,
2) udział 60/240 w prawie własności działki gruntowej 55/14 o pow. 0,1546 ha położonej w Tarnowie – Strusinie, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi Księgę Wieczystą nr TR1T/00073940/9,
3) prawo użytkowania wieczystego działek nr 55/11 oraz 55/27 o łącznej powierzchni 0,0147 położonych w Tarnowie – Strusinie, dla których Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi Księgę Wieczystą nr TR1T/00073942/3
4) prawo własności działki gruntowej nr 55/10 o powierzchni 0,0188 ha położonej w Tarnowie – Strusinie, dla których Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi Księgę Wieczystą nr TR1T/00121592/6
5) prawo własności działek nr 39/4 oraz 39/6 o łącznej powierzchni 0,2982 ha położonych w Tarnowie – Strusinie, dla których Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi Księgę Wieczystą nr TR1T/00087301/9.

Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą od kwoty wywoławczej tj. 2.481.500,00 –zł netto (słownie złotych: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset).

W celu przystąpienia do negocjacji należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem „Negocjacje FBH Pietras w upadłości” sygnatura akt VIII GUp 188/17 i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. pod adresem: Biuro Syndyka masy upadłości FBH Pietras, ul. Bulwarowa 33A, 31-751 Kraków (decyduje data wpływu do Biura Syndyka, które czynne jest w dni robocze w godz. 800 – 1400), oraz wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie: 248.150,00-zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) na rachunek bankowy masy upadłości Andrzeja Pietrasa, osoby fizycznej prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.B.H. Pietras Andrzej w upadłości prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 97 8591 0007 0260 0458 2731 0001 najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek bankowy).

Oferta winna zawierać:
a) imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby,
b) nr rachunku bankowego, na który winno być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,
c) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami,
d) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.),
e) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności,
f) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej i innych opłat związanych z zawarciem umowy,
g) dowód wpłaty wadium,
h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu,
i)wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2021 r. w Biurze Syndyka w Krakowie przy ul. Bulwarowej 33a o godz. 1000.

Szczegółowe informacje, takie jak regulamin prowadzenia negocjacji oraz wgląd do operatu szacunkowego, można uzyskać w Biurze Syndyka FBH Pietras w upadłości w Krakowie, ul. Bulwarowa 33a, 31-751 Kraków tel/fax : 12 259 61 04 codziennie (pon.-pt.) w godz. 8-14.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia negocjacji bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia negocjacji bez podania przyczy

Cena: 2 481 500 zł brutto
Dodano: 7 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Tarnów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]