Syndyk masy upadłości Renaty Fiałkowskiej sprzeda wierzytelność

Opis:

Syndyk masy upadłości Renaty Fiałkowskiej (poprzednio Popczyk), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. XI GUp 169/17, sprzeda wierzytelność Upadłej wobec Roberta Michalaka o łącznej wartości 57.750,00 zł., tytułem należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wymagalności poszczególnych wierzytelności:

od kwoty 30.000,00 zł od dnia 03.05.2019 r. do dnia zapłaty,
od kwoty 13.500,00 zł od dnia 05.02.2020 r. do dnia zapłaty,
od kwoty 14.250,00 zł od dnia 10.11.2020 r. do dnia zapłaty.

Co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Wydział Cywilny, sygn. I C 142/2, w którym syndyk występuje jako powód, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą jednak niż 50% wartości wierzytelności.

Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 10 września 2021 r. w Kancelarii Syndyka Izabeli Rajczyk, ul. Adama Mickiewicza 5/3 Poznań wraz z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – oferta w postępowaniu upadłościowym Renaty Fiałkowskiej „, przy czym za złożoną w terminie ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona do Kancelarii Syndyka do 10 września 2021 r. do godziny 15:00.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 15 września 2021 r. o godz. 15:00.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyjmowania i oceny ofert bez podania przyczyny. Informacje w sprawie sprzedaży: 618438532

Cena sprzedaży za cenę najkorzystniejszą, nie niższą niż: 57.750,00 zł

Cena: 57 750 zł netto
Dodano: 24 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poznań, Jeżyce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]