Syndyk Masy Upadłości Roberta Kałużnego

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Roberta Kałużnego w upadłości zam. w Tymbarku
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,
nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości stanowiącej odrębny lokal mieszkalny o łącznej pow. użyt. 61,83 m2 położony w Tymbarku, na piętrze w budynku nr 303, objętej księgą wieczystą o nr NS1L/00051220/7 oraz udział (6183/12321) we wspólnej nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 0,0222 ha.- stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 546/3 objętej księgą wieczystą o nr NS1L/00041457/4.

Łączna sprzedaż nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż 70 % wartości oszacowania, tj. za kwotę 94.780,00 zł brutto.

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem:

Biuro Syndyka
31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313
tel. (12) 420-26-89
Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia nieruchomości.

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 9.478,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w Idea Bank nr: 50 1950 0001 2006 0099 1095 0001. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs -Tymbark” na adres: Biuro Syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia 6 kwietnia 2021 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 1300.
Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej, z którym można zapoznać się w Biurze Syndyka oraz na stronie internetowej wskazanej powyżej.

Cena: 94 780 zł brutto
Dodano: 5 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Tymbark
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]