Syndyk masy upadłości sprzeda mieszkanie

Opis:

Syndyk masy upadłości Jerzego Palucha – Waldemar Łukaszowicz sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika Jerzego Palucha osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży jest lokalu mieszkalny zlokalizowany w Dąbrowie Górniczej, przy ul. ul. Mireckiego 9/17, dla którego Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1D/00050174/09. Cena wywoławcza wynosi 148.000,00 zł.
2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej jako PU), oraz Kodeksu cywilnego.
3. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza.
4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości w odpowiedzi na zapytanie oferenta.
5. Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
6. W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym. W pozostałym zakresie krąg oferentów jest nieograniczony podmiotowo.
7. Oferta winna zawierać: – oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, nr telefonu, adres e-mailowy, – oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego Rejestru Przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, – oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), – oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny, – oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, – oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności, – oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc, – oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt 6 niniejszych warunków postępowania, – potwierdzenie wpłaty wadium na zakup nieruchomości lokalowej będącej przedmiotem składanej oferty, tj. 10% ceny wywoławczej.
8. Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 7, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
9. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie sprzedaży lokalu Jerzego Palucha NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 31 sierpnia 2021 roku na adres: Kancelaria Syndyka Waldemar Łukaszowicz, ul. Karłowicza 10, 41-800 Zabrze. Liczy się data wpływu.
10. Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nierozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy Organizatora prowadzony w ING syndyk o numerze: 53*******272 1000 0022 1450 5170 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Złożenie chociażby jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż ww. składnika majątku.
11. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 1 września 2021 r., o godzinie 10:00, w Kancelarii Syndyka w Zabrzu w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium ceny dokona syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta.
12. W przypadku, gdyby oferty złożone obejmowały tę samą cenę ofertową na przedmiot sprzedaży przewiduje się możliwość przeprowadzenia ustnej licytacji celem wyłonienia oferenta, z kwotą postąpienia 1000,00 złotych.
13. Syndyk zobligowany jest do podpisania umowy sprzedaży z oferentem w terminie do czterech miesięcy od daty wyboru oferty.
14. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem. Przeniesienie na własność oferowanego składnika majątku nastąpi po zapłacie całej ceny przez oferenta.
15. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 7 dni od daty wyboru ofert.
16. Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania.
17. Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży w miejscu wskazanym przez syndyka ponosi kupujący.
18. Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
20. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Jerzego Palucha – Waldemar Łukaszowicz e-mail: syndyk(at)kpru.pl

Cena: 148 000 zł brutto
Dodano: 24 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]