Syndyk masy upadłości sprzeda mieszkanie Wojciechów

Opis:

Sygn. akt V GUp 86/18

Syndyk masy upadłości  zaprasza do składania ofert na zakup w trybie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 Prawa Upadłościowego nieruchomości upadłego Anny Konopki – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1.       Przedmiotem sprzedaży jest 4/6 udziału w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej w Wojciechowie ul. Fabryczna 9 m I/ 1, 97-545 Gomunice, w skład której wchodzi lokal mieszkalny o powierzchni 42,94 m2 składający się z pokoju i kuchni wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 16,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku prowadzi księgę wieczystą KW nr PT1R/00051822/7. W skład przedmiotowej nieruchomości lokalowej wchodzi udział 81/800 częściach wspólnych budynku oraz w prawie wieczystego użytkowania działek nr 41/21 i 41/23 o łącznej powierzchni 0,1611 ha. Dla działek nr 41/21 i 41/23 w Sądzie Rejonowym                    w Radomsku prowadzona jest księga wieczysta KW nr PT1R/00050844/0, za cenę co najmniej 12 375,00 (dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć 00/100) złotych brutto, stanowiąca 75% wartości oszacowania.

2.      Pisemne oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie najpóźniej do dnia 29 lipca 2021 roku do godziny 15:00 na adres Syndyka masy upadłości Anny Konopki –  Wojciech Więcek, ul. Piwna 5/23, 97-500 Radomsko, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości – PT1R/00051822/7”, przy czym dla oceny terminowości złożenia oferty decydujące znaczenie będzie miała data doręczenia oferty na wymieniony adres.

3.      Syndyk dokona otwarcia ofert w dniu 30 lipca 2021 r. i wybierze najkorzystniejszą  z nich bądź ustali, że konkurs ofert został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z nich. Syndyk wybiera ofertę zawierającą najwyższą cenę

4.       Składającą ofertę zakupu, pod rygorem jej odrzucenia, powinien najpóźniej przed upływem terminu do składania ofert wpłacić wadium w wysokości 10 % wartości ceny ofertowej na rachunek bankowy masy upadłości Anny Konopki w Banku Spółdzielczym ESBANK nr 97 8980 0009 3003 0020 6167 0001 (decyduje data wpływu środków na rachunek masy upadłości).

5.      Przedmiot sprzedaży, operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem – telefon 509 874 725

Cena: 12 375 zł brutto
Dodano: 19 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wojciechów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]