Syndyk masy upadłości sprzeda mieszkanie

Opis:

                                                                             OGŁOSZENIE

Sygn. akt V GUp 158/20

Syndyk masy upadłości  Sylwestra Ociepy – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 57 m. 14

1.       Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny położony w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 57 m. 14 jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 48,37 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc i holu, położony na I piętrze, w II klatce, dla którego Sąd Rejonowy w Radomsku prowadzi księgę wieczystą KW nr PT1R/00092392/2, za cenę co najmniej 172 700,00 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset 00/100) złotych brutto.

2.      Pisemne oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie najpóźniej do dnia 31 maja 2021 roku do godziny 15:00 na adres Syndyka masy upadłości Sylwestra Ociepy –  Wojciech Więcek, ul. Piwna 5/23, 97-500 Radomsko, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości – PT1R/00092392/2”, przy czym dla oceny terminowości złożenia oferty decydujące znaczenie będzie miała data doręczenia oferty na wymieniony adres.

3.      Syndyk dokona otwarcia ofert w dniu 01 czerwca 2021 r. i wybierze najkorzystniejszą  z nich bądź ustali, że konkurs ofert został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z nich. Syndyk wybiera ofertę zawierającą najwyższą cenę

4.       Składającą ofertę zakupu, pod rygorem jej odrzucenia, powinien najpóźniej przed upływem terminu do składania ofert wpłacić wadium w wysokości 10 % wartości ceny ofertowej na rachunek bankowy masy upadłości Sylwestra Ociepy w Banku Pekao S.A. nr 25 1240 3132 1111 0011 0563 0767 (decyduje data wpływu środków na rachunek masy upadłości).

5.      Przedmiot sprzedaży, operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem – telefon 509 874 725.

 

Cena: 172 700 zł brutto
Dodano: 27 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Radomsko
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]