Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość gruntową

Opis:

Syndyk masy upadłości Klaudii Cwajny (sygn. akt XII GUp 1/20) zaprasza do składania łącznej oferty na zakup z wolnej ręki nieruchomości gruntowych.
Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Gierałtowicach przy ul. Obrońców Granicy, oznaczonej jako:
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana numer 702/19 o powierzchni 715 m2 – opisana
w księdze wieczystej numer GL1G/00128458/5 o wartości 74 527,00 zł
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana numer 703/19 o powierzchni 715 m2 – opisana
w księdze wieczystej numer GL1G/00128458/5 o wartości 74 946,00 zł
3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana numer 706/19 o powierzchni 95 m2 – opisana
w księdze wieczystej numer GL1G/00128459/2, udział w wysokości ½ o wartości 4 979,00 zł
Nieruchomości zostały oznaczone jako grunty orne, kategorii R III b. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową, w najbliższym sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna i tereny rolne.
Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą 154 452,00 złotych (sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100), co stanowi: 100% ceny oszacowania określonej w operacie szacunkowym.
Szczegółowy opis nieruchomości i wycena znajdują się do wglądu w Kancelarii syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 30 września 2021 r. w Kancelarii syndyka przy ul. 3 Maja 1A lokal nr 2, 44-230 Czerwionka – Leszczyny lub korespondencyjnie – listem poleconym na adres Kancelarii syndyka (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii syndyka, nie zaś data nadania). Decydujące dla wyboru oferty jest kryterium wysokości zaoferowanej ceny nabycia, nie niższej jednak niż 154 452,00 złotych. W przypadku wpłynięcia większej ilości ofert wybrana zostanie oferta
z najwyższa zaoferowaną ceną nabycia.

Informacji na temat konkursu ofert udziela syndyk Łukasz Goszczyński pod adresem e-mail wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży po zakończeniu konkursu ofert jest uprzednia wpłata ceny nabycia ww. prawa na rachunek bankowy masy upadłości w zadeklarowanej przez nabywcę kwocie, nie niższej jednak niż kwota 154 452,00 złotych.

Cena: 154 452 zł brutto
Dodano: 2 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gierałtowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]