syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość lokalową mieszkalną

Opis:

Przetarg pisemny nieograniczony: Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku, Kornelii Hercok osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Żorach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przysługującego upadłemu prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Żorach przy ulicy Osiedle Sikorskiego 25/19 kl. A, dla której Sąd Rejonowy w Żorach prowadzi księgę wieczystą nr KW GL1X/00020513/5 za cenę nie niższą niż 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100), która to cena stanowi 100 % wartości rynkowej nieruchomości.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Kornelia Hercok osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zamieszkała w Żorach – OFERTA – Sygn. akt – XII GUp 14/20” i dostarczona do Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik – Rymarczyk, Katarzyna Walotek, Notariusze w Katowicach ul. Przemysłowa 10 w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej do dnia 08.04.2021 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego: 55 1020 2498 0000 8802 0717 3356 do dnia 08.04.2021 r.
II Oferta kupna powinna zawierać:
1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
2. proponowaną cenę zakupu,
3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią – Komisarzem, oraz że nie jest ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu
5. oświadczenie, że oferent nie jest upadłym ani jego przedstawicielem
6. zobowiązanie się oferenta do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,
7. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu.
III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik – Rymarczyk, Katarzyna Walotek, Notariusze w Katowicach ul. Przemysłowa 10, w dniu 12.04.2021 r. o godzinie 09:30.
1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,
2. Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena nabycia wskazana przez oferenta jest najwyższa.
3. Wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia rozpoznania ofert.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, w terminie wyznaczonym przez Organizatora Przetargu.
5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane.
6. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty ceny, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, a za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez Organizatora Przetargu.
7. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz do wybory Kancelarii Notarialnej.
8. Brak zapłaty całej ceny sprzedaży w wyznaczonym terminie daje syndykowi prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta.
9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w terminie uzgodnionym z Organizatorem Przetargu.
10. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, bądź w przypadku odstąpienia przez Organizatora Przetargu od podpisania umowy.
11. Opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się, do wglądu, w Biurze Organizatora Przetargu.
12. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu, w Biurze Organizatora Przetargu w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35 lub pod nr tel. 32 260 80 46.

Cena: 110 000 zł brutto
Dodano: 15 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Żory
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]