Syndyk Masy Upadłości Sprzeda Nieruchomość Produkcyjną Tarnów

Opis:

Syndyk Masy Upadłości
Zakładu Budowy Aparatury Chemicznej „ZBACH” Sp. z o.o. w upadłości
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

ogłasza konkurs na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjno-biurowym położonej w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego (obok zajezdni)

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,4156ha, wraz z prawem własności budynku produkcyjnego o powierzchni 7.490m2, posadowionego na przedmiotowej nieruchomości, działka numer 1/286 obr. 203 Tarnów-Mościce, przy ul. Kwiatkowskiego, numer kw TR1T/00140870/8.
Minimalna cena sprzedaży ww. składników wynosi 4.335.000zł (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych i 00/100), co stanowi 75% wartości oszacowania.
Pisemne oferty, zgodnie z Regulaminem konkursu, należy składać w języku polskim osobiście, przesyłką kurierską albo przesyłką pocztową – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta ZBACH” – do dnia 17.06.2021r. (decyduje data wpływu), do godziny 15.00 – na adres: na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy, ul. Juliusza Lea 12A/5, 30 – 048 Kraków. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 500.000zł (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: Zakład Budowy Aparatury Chemicznej „ZBACH” Sp. z o.o. w upadłości, rachunek numer 02 1050 1722 1000 0090 8066 4122, z dopiskiem „WADIUM KONKURS ZBACH – sygn. akt. VIII GUp 301/19”, najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu nastąpi w dniu 18.06.2021r. o godzinie 13.00 w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Operat szacunkowy oraz pełne warunki konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, które można otrzymać w biurze Syndyka, miejscu składania ofert lub po przesłaniu zapytania na adres mail: ***@w*.pl.
Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu. Dodatkowe informacje odnośnie warunków konkursu można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 502078078.Oglądać przedmiotową nieruchomość można po umówieniu się pod numerem telefonu 666-645-535.

Operat szacunkowy oraz pełny Regulamin konkursu można otrzymać po przesłaniu zapytania na adres mail: ***@w*.pl
Niepowtarzalna okazja do nabycia nieruchomości komercyjnej!

Cena: 4 335 000 zł brutto
Dodano: 18 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Tarnów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]