Syndyk Masy Upadłości Sprzeda Nieruchomość Produkcyjną

Opis:

Syndyk Masy Upadłości
GRC TECHNOLOGIE Sp. z o.o. w upadłości
Skawina 32-050, ul. Energetyków 1
KRS: 0000445448, NIP: 6292465825, REGON: 243147172
ogłasza konkurs na sprzedaż

przedsiębiorstwa upadłego GRC TECHNOLOGIE sp. z o.o. w upadłości, w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, jako zespołu składników materialnych i niematerialnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w skład którego wchodzą m.in:
(1) nieruchomość składająca się z działki nr 5731/5 oraz nr 5731/6 o łącznej pow. 83.740 m2, wpisana do księgi wieczystej KR3I/00008272/5, zabudowana budynkami oraz halami produkcyjnymi, położona w Skawinie przy ul. Energetyków 1,
(2) ruchomości tworzące linię produkcyjną przeznaczoną do produkcji chemii budowlanej, a także inne ruchomości wymienione w operacie szacunkowym Przedsiębiorstwa,
(3) umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi w Przedsiębiorstwie.

Minimalna cena sprzedaży nie może być niższa niż 14.373.700,00 zł netto (słownie: czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) która stanowi cenę wywoławczą netto w niniejszym konkursie. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki aktualnie obowiązującej w dniu sprzedaży, jeżeli będzie należny (wg aktualnego stanu wiedzy sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem Vat – sprzedaż przedsiębiorstwa).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy upadłego GRC TECHNOLOGIE sp. z o.o. w upadłości o numerze 47 9430 0006 7003 7669 2000 0001 z dopiskiem „KONKURS OFERT”, najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert.
Oferty, zgodne z wymogami pełnego Regulaminu, należy składać do dnia 06.05.2021r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy ul. Juliusza Lea 12A/5, 30 – 048 Kraków (do godziny 15.00).
Rozstrzygnięcie pierwszego etapu nastąpi w dniu 07.05.2021r. o godzinie 14.00 w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Pełne warunki konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, który znajduje się w Kancelarii wyznaczonej jako miejsce składania ofert, oraz można je – wraz z operatem szacunkowym – otrzymać mailem po przesłaniu zapytania na adres mail: s.******2@g*****com
Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wobec Syndyka.
Dodatkowe informacje odnośnie warunków konkursu można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 502-078-078. Informacje techniczne dotyczące przedsiębiorstwa oraz oględziny – tel. 602-571-134.

Cena: 14 373 700 zł brutto
Dodano: 12 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Skawina
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]