Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość rolną Białocin

Opis:

OGŁOSZENIE

Sygn. akt V GUp 30/18

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup w trybie art. 206  ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 Prawa Upadłościowego nieruchomości upadłego Jacka Romańczyka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

1.       Przedmiotem  sprzedaży jest prawo własności nieruchomości rolnej położonej              w Białocinie 29, gmina Rozprza (97-340), oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 21, 68, 84, 221, 256, 417 obrębu 0003 Białocin wraz z prawem własności znajdujących się na działce nr 417 budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 71,54 m2 i części gospodarczej o powierzchni 19,96 m2 i łącznej powierzchni nieruchomości 3,72 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1P/00083683/2, za cenę nie niższą niż 168 350,00 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100) złotych. Cena ofertowa stanowi  65 % wartości oszacowania.

2.      Pisemne oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie najpóźniej do dnia 31 maja 2021 roku do godziny 15:00 na adres Syndyka masy upadłości Jacka Romańczyka –  Wojciech Więcek, ul. Piwna 5/23, 97-500 Radomsko, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości – PT1P/00083683/2, przy czym dla oceny terminowości złożenia oferty decydujące znaczenie będzie miała data doręczenia oferty na wymieniony adres.

3.      Syndyk dokona otwarcia ofert w dniu 01 czerwca 2021 r. i wybierze najkorzystniejszą z nich bądź ustali, że konkurs ofert został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z nich. Syndyk wybiera ofertę zawierającą najwyższą cenę.

4.       Składający ofertę zakupu, pod rygorem jej odrzucenia, powinien najpóźniej przed upływem terminu do składania ofert wpłacić wadium w wysokości 10 % wartości ceny ofertowej na rachunek bankowy masy upadłości Jacka Romańczyka w banku PKO S.A. nr 74 1240 3132 1111 0010 7833 8741 (decyduje data wpływu środków na rachunek masy upadłości).

5.       Przedmiot sprzedaży, operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży  można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem – telefon 509 874 725.

Cena: 168 350 zł brutto
Dodano: 26 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Białocin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]