syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość w Tarnowskich Gór

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku, Andrzeja Tracichleb osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Perfect Invest Andrzej Tracichleb z siedzibą w Tarnowskich Górach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1 objętej Księgą Wieczystą nr GL1T/00020504/8, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 14767/7, za cenę nie niższą niż 60% wartości rynkowej oszacowania tj. za cenę nie niższą niż 744.600,00 zł (siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych 00/100).
I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Andrzej Tracicheb, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Perfect Invest Andrzej Tracichleb – OFERTA PRZETARGOWA – Sygn. akt XII GUp 121/19 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” i dostarczona do Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik – Rymarczyk, Katarzyna Walotek, Notariusze w Katowicach ul. Przemysłowa 10 w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej do dnia 08-08-2021 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego 88 1050 1373 1000 0010 0102 0518 do dnia 08-08-2021 r.
II Oferta kupna powinna zawierać:
1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
2. proponowaną cenę zakupu,
3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem, Sędzią – Komisarzem oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu
5. oświadczenie, że oferent nie jest upadłym, przedstawicielem upadłego
6. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
7. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu.
8. oświadczenie, iż oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat),
9. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy.
10. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,
11. oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości.
III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik – Rymarczyk, Katarzyna Walotek, Notariusze w Katowicach ul. Przemysłowa 10, w dniu 13-08-2021 r. o godzinie 11:15.

Opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się, do wglądu, w Biurze Syndyka Masy Upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35.

Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu w Biurze Syndyka Masy Upadłości w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35.

Wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 884-988-846 lub 32 260 80 46 w godz. 9-15.

Cena: 744 600 zł brutto
Dodano: 9 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]