Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość w Tarnowskich Górach

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku, Andrzeja Tracichleb osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Perfect Invest Andrzej Tracichleb z siedzibą w Tarnowskich Górach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1 objętej Księgą Wieczystą nr GL1T/00020504/8, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 14767/7, za cenę nie niższą niż 50% wartości rynkowej oszacowania tj. za cenę nie niższą niż 620.500,00 zł (sześćset dwadzieścia tysięcy pięćset złotych 00/100).
I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Andrzej Tracicheb, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Perfect Invest Andrzej Tracichleb, sygn. akt XII GUp 121/19 – OFERTA PRZETARGOWA – oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” i dostarczona do Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik – Rymarczyk, Katarzyna Walotek, Notariusze w Katowicach ul. Przemysłowa 10 w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej do dnia 14-02-2022 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego 88*******373 1000 0010 0102 0518 do dnia 14-02-2022 r.
II Oferta kupna powinna zawierać:
1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
2. proponowaną cenę zakupu,
3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości i oświadczenie, że nie wnosi do niego zastrzeżeń,
4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem, Sędzią – Komisarzem oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,
5. oświadczenie, że oferent nie jest upadłym, przedstawicielem upadłego,
6. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
7. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu,
8. oświadczenie, iż oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat),
9. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,
10. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,
11. oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości,
12. oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie procedury przetargowej objętej regulaminem przetargu, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, do celów związanych z przetargiem na sprzedaż nieruchomości zabudowanej należącej do masy upadłości Andrzeja Tracicheb prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Perfect Invest Andrzej Tracichleb, położonej w Tarnowskich Górach, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1T/00020504/8, organizowanym przez syndyka masy upadłości Andrzeja Tracicheb prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Perfect Invest Andrzej Tracichleb”

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik – Rymarczyk, Katarzyna Walotek, Notariusze w Katowicach ul. Przemysłowa 10, w dniu 17-02-2022 r. o godzinie 10.00
1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,
2. Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena nabycia wskazana przez oferenta jest najwyższa.
3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w ciągu czternastu dni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty.
4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane.
6. Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Organizatora Przetargu
7. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez Organizatora Przetargu
8. Wadium zostanie zwrócone oferentowi w terminie czternastu dni w przypadku odstąpienia od przetargu, jego unieważnienia lub odstąpienia od zawarcia umowy kupna sprzedaży przez Organizatora Przetargu.
9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty ceny najpóźniej dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, a za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez Organizatora Przetargu.
10. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,
11. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do wyboru kancelarii notarialnej.
12. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
13. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do przeniesienia terminu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego bez podania przyczyny.
14. Potrącenie, przekaz, złożenie do depozytu, akredytywa, weksel oraz wszelkie inne formy zapłaty, poza wymienionymi w § 14 pkt 2, są niedopuszczalne.
15. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w terminie uzgodnionym z Organizatorem Przetargu.
16. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
17. Opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się, do wglądu, w Biurze Syndyka Masy Upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35.
18. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu w Biurze Syndyka Masy Upadłości w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35,
19. Wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 88*******46 lub 32 260 80 46 w godz. 9-15.
20. Oględziny nieruchomości będą możliwe po uzgodnieniu terminu z biurem syndyka.

Cena: 620 500 zł netto
Dodano: 16 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Tarnowskie Góry
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]