Syndyk Masy Upadłości sprzeda nieruchomość

Opis:

 

Syndyk Masy Upadłości

ogłasza konkurs na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej

położonej w miejscowości Bilczyce, gmina Gdów woj. Małopolskie

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości oraz udziały w prawach własności nieruchomości niżej wskazane:

– Prawo własności nieruchomości gruntowej, złożonej z niezabudowanych działek ew. nr 529 o pow. 0,13ha i 531 o pow. 0,61ha,  położonej w miejscowości Bilczyce, gmina Gdów, KW numer KR2Y/00016255/5,

– Udział 1/6 cz. w prawie własności działki ew. nr 525/2 o pow. 0,0341ha,  położonej w miejscowości Bilczyce, gmina Gdów KW numer KR2Y/00028509/8,

– Udział 1/5 cz. w prawie własności działki ew. nr 524/3 o pow. 0,0237ha, położonej w miejscowości Bilczyce, gmina Gdów, KW numer KR2Y/00028511/5.

Sprzedaż ww. nieruchomości i udziałów w nieruchomościach odbywa się łącznie (jest to działka z udziałami w drogach dojazdowych).

Minimalna cena sprzedaży ww. składników wynosi łącznie 221.000,00zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 30.000zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: Kancelaria Syndyka, rachunek numer 93 1600 1039 1886 0048 0000 0001, z dopiskiem „WADIUM KONKURS BILCZYCE – sygn. akt. VIII GUp 579/18”, najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert. Oferty, zgodne z wymogami pełnego Regulaminu, należy składać do dnia 20.06.2021r. do godziny 14.00, na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Stańczyka 5/ LU 1, 30-126 Kraków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21.01.2021r. o godzinie 13.00 w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Operat szacunkowy oraz pełne warunki konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, które można otrzymać w biurze Syndyka. po przesłaniu zapytania na adres mail:

Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu. Dodatkowe informacje odnośnie warunków konkursu można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 502078078.

 

Operaty szacunkowe oraz pełny Regulamin konkursu można otrzymać po przesłaniu zapytania na adres mail:

Piękna i niepowtarzalna działka budowlano – inwestycyjna w zielonej okolicy

Cena: 221 000 zł brutto
Dodano: 17 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bilczyce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]