Syndyk Masy Upadłości sprzeda nieruchomości Lublin

Opis:
Syndyk Masy Upadłości KF MASZ Sp. z o.o. Sp.K w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Niedrzwicy Dużej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości 1. Nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w Niedrzwicy Dużej gm. Niedrzwica Duża, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr LU1K/00074061/14 stanowiącej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 889/18, 889/20, 889/9, 889/12 o łącznej powierzchni 0,2219 ha, na których zlokalizowano budynek magazynowo – handlowy o łącznej powierzchni użytkowej 306,26 m2 za najwyższą złożoną ofertę nie niższą niż wartość oszacowania tj. 575 000 zł (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) wynikającą z operatu szacunkowego z dnia 20 maja 2019r. sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego Józefa Ożgę 2. Nieruchomość gruntowa, zabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjną o nr 240/1 o powierzchni 10515 m2 , na której zlokalizowano budynek handlowo –usługowy o łącznej powierzchni 1007,8 m2, położonej w miejscowości Stołpie, gmina Chełm, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi księgę wieczystą o nr LU1C/00085078/8, w trybie konkursu ofert za najwyższą złożoną ofertę nie niższą niż wartość nieruchomości tj. 4.025,700 zł (cztery miliony dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych) wynikającą z operatu szacunkowego z dnia 24 kwietnia 2019r. sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego Józefa Ożgę Podane ceny stanowią ceny transakcyjne. Sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Wadia dla nieruchomości opisanych w punktach 1-2 wynoszą: 1. 57 500 zł ( słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) 2. – 402 570 zł (słownie: czterysta dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych) Wadia muszą wpłynąć na rachunek bankowy w Banku Pekao SA I o/Lublin nr Bank Pekao SA I o/Lublin 09 1240 1503 1111 0010 8616 2497 do dnia 13.04.2021 r. Za datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta została wybrana, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi i zostanie włączone do funduszów masy upadłości. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi. Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 „Konkurs ofert- nie otwierać IX GUp 133/18 Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2021r. do godziny 10:45 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2021r. o godz. 11:00 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www. doradcarestrukturyzacyjny. net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469 Lublin Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693 466 323 w godzinach 9-17.

Dodatkowe informacje

  • ogrzewanie
  • zaplecze socjalne
  • pomieszczenie biurowe
Cena: 1 zł brutto
Dodano: 24 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lublin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]