Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomości zabudowane

Opis:

yndyk Masy Upadłości Gildia Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości 1. nieruchomość położona w Lublinie przy ul. Dworska 15 A i Dworska 15 B, składająca się z działek 58/5 i 58/6 o pow. 483 m2 zabudowana bliźniaczymi budynkami o powierzchni łącznej ok. 280 m2, LU1I/00101473/2, LU1I/00044554/6 za cenę – 827 443,50 zł (słownie: osiemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złotych 50/100) 2. nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działek zabudowanych ruinami pałacu o nr 566 i 565 oraz niezabudowanych nr 1323/2, 1335, 1339, 1341, 1342, 1337, 1338, 1334/2, 564/5, 556, 1273 położonych w obrębie 7 Chojeniec gm. Siedliszcze; za cenę – 298 379,25 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 25/00) Wadia dla nieruchomości opisanych w punktach 1-2 wynoszą: – dla nieruchomości opisanej w punkcie 1) za cenę 83 000 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące) – dla nieruchomości opisanej w punkcie 2) za cenę 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) Wadia muszą wpłynąć na rachunek bankowy w Banku Pekao SA I o/Lublin nr Bank Pekao SA I o/Lublin 12 1240 2568 1111 0010 9842 6471 do dnia 26.07.2021 r. Za datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta została wybrana, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi i zostanie włączone do funduszów masy upadłości. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi. Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 „Przetarg- nie otwierać IX GUp 26/20. Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.07.2021 r. do godziny 10.00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2021 r. o godz. 11.00. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www. doradca restrukturyzacyjny. net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469 Lublin Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693 466 323 w godzinach 9-17.

Cena: 827 443 zł brutto
Dodano: 14 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lublin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]