Syndyk masy upadłości sprzeda udział ½ prawa do lokalu mieszkalnego

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Tomasza Klisowskiego – Sygn. akt: VII GUp 39/21 „of” –

SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI

1/16 części prawa własności gruntu, położonego w miejscowości Sitno nr 2, o powierzchni 0,5466 ha, na działce nr 27 w obrębie ewidencyjnym nr 0111 Sitno oraz położonego na nim budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr KO1I/00005254/2 przez Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych o wartości: 15.930zł (piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych), za kwotę nie mniejszą niż: 11.150zł (jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).

 

Budynek składa się z dwóch mieszkań z osobnymi wejściami.

Mieszkanie nr 1 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedsionka.

Mieszkanie nr 2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, WC, łazienki, korytarza i przedsionka.

 

Oferty dotyczące nabycia nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, lub przesyłać na skrzynkę e-mail (), gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.

Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 28 września 2021r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od dn. 5 października 2021r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości, regulamin i oszacowanie nieruchomości dostępne są w Kancelarii Syndyka, na stronie internetowej  oraz pod numerem telefonu 502742330.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

 

——–

7 września 2021r.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY
1/16 części prawa własności gruntu, położonego w miejscowości Sitno nr 2
WCHODZĄCYM W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI 
Tomasza Klisowskiego

 

Zgodnie z art. 49111a Ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2019r poz. 498, z późn. zm.) dokonano zawiadomienia o wyborze sposobu likwidacji składnika masy upadłości, na podstawie którego prowadzona jest sprzedaż zgodnie z poniższymi warunkami.

 

I. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI

1. 1/16 części prawa własności gruntu, położonego w miejscowości Sitno nr 2, o powierzchni 0,5466 ha, na działce nr 27 w obrębie ewidencyjnym nr 0111 Sitno oraz położonego na nim budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr KO1I/00005254/2 przez Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych o wartości: 15.930zł (piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych), za kwotę nie mniejszą niż: 11.150zł (jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).

 

II. TERMINY

1. Oferty dotyczące nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii syndyka na adres:
ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin lub przesyłać na skrzynkę e-mail (), przy czym oryginał oferty powinien zostać dostarczony do kancelarii syndyka nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przesłania oferty.

2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 28 września 2021r. po godz. 12:00. W przypadku zbliżonych cenowo ofert syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Kolejne rozpatrzenie w przypadku wpływu następnych ofert następować będzie co tydzień (we wtorek) począwszy od 5 października 2021r. – w zależności od napływu ofert spełniających warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

 

III. WYMOGI FORMALNE OFERTY:

1. Każda z ofert powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),

b) oferowaną cenę (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,

c) proponowany termin zapłaty – nie dłuższy niż 30 dni od dnia powiadomienia przez syndyka o zatwierdzeniu oferty,

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków,

2. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty lub od części odstąpić.

 

IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY:

1. Wyboru oferty dokonuje syndyk po ewentualnym uprzednim przeprowadzeniu aukcji. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.

2. Syndyk może nie wybrać żadnej z przedstawionych ofert.

3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy o numerze
88 2490 0005 0000 4000 4428 6426 w Alior Bank S.A. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależnia związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek upadłego.

4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca, w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.

6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.

7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.

8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.

9. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

Cena: 11 150 zł brutto
Dodano: 19 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sitno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]