syndyk masy upadłości sprzeda udział 1/4 w nieruchomości zabudowanej

Opis:

Przetarg pisemny nieograniczony: Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku, Magdaleny Żmiejewskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Mikołowie ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przysługującego upadłej udziału ¼ w nieruchomości zabudowanej położonej w Mikołowie przy ulicy Krakowskiej 38, dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00033741/0 za cenę nie niższą niż 89.600,00zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100) która to cena stanowi 80 % wartości rynkowej udziału ¼.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Magdalena Żmijewska osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zamieszkała w Mikołowie – OFERTA – Sygn. akt – X GUp 71/20/7” i dostarczona do Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik – Rymarczyk, Katarzyna Walotek, Notariusze w Katowicach ul. Przemysłowa 10 w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej do dnia 12.04.2021 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego: 77 1090 2590 0000 0001 2214 7510 do dnia 12.04.2021 r.
II Oferta kupna powinna zawierać:
1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
2. proponowaną cenę zakupu,
3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią – Komisarzem, oraz że nie jest ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu
5. oświadczenie, że oferent nie jest upadłym ani jego przedstawicielem
6. zobowiązanie się oferenta do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,
7. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu.
III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik – Rymarczyk, Katarzyna Walotek, Notariusze w Katowicach ul. Przemysłowa 10, w dniu 16.04.2021 r. o godzinie 10:00.
1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,
2. Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena nabycia wskazana przez oferenta jest najwyższa.
3. Wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia rozpoznania ofert.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, w terminie wyznaczonym przez Organizatora Przetargu.
5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane.
6. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty ceny, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, a za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez Organizatora Przetargu.
7. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz do wybory Kancelarii Notarialnej.
8. Brak zapłaty całej ceny sprzedaży w wyznaczonym terminie daje syndykowi prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta.
9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w terminie uzgodnionym z Organizatorem Przetargu.
10. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, bądź w przypadku odstąpienia przez Organizatora Przetargu od podpisania umowy.
11. Opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się, do wglądu, w Biurze Organizatora Przetargu.
12. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu, w Biurze Organizatora Przetargu w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35 lub pod nr tel. 501-361-372.

Cena: 89 600 zł brutto
Dodano: 18 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mikołów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]