Syndyk masy upadłości sprzeda udział

Opis:

Syndyk masy upadłości Beaty Figieli – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału w  1/18 prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę  ewid. nr 1818 o pow. 0,0445 ha położoną w miejscowości Radymno, dla której Sąd Rejonowy w  Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PR1J /00085250/0 – za cenę nie niższą niż 7 923,00  zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote).

      Pisemne oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości sygn. akt V GUp 116/20”  na adres:  Kancelaria Adwokacka Paweł Sierant ul. Szeroka 5, 39 – 400 Tarnobrzeg do dnia 13 grudnia 2021 r.  o terminowym złożeniu oferty decyduje data doręczenia jej do adresata. Otwarcie zamkniętych kopert przez syndyka masy upadłości nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru oferty dokona Syndyk Masy Upadłości.

      Szczegółowe warunki przetargu, w tym obowiązek wpłacenia wadium,  dostępne są w siedzibie kancelarii syndyka (ul. Szeroka 5, 39 – 400 Tarnobrzeg) oraz na stronie internetowej kancelarii syndyka pod adresem: http://www.sierant-wojewoda.pl.

Cena: 7 923 zł brutto
Dodano: 19 listopada 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Radymno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]